4

"

?H

H!

?ः

ः!


25

t']' tÃddev;n;' ¨{ ;,;mÉ/k;ir,;m( 5

taMtraM tadvadadevAnAM rudra ?ANAmadhikAriNAm 5

taMtraM tadvadadevAnAM rudrA NAmadhikAriNAm 5

तंत्रं तद्वददेवानां रुद्र ?ाणामधिकारिणाम् ५

तंत्रं तद्वददेवानां रुद्रा णामधिकारिणाम् ५


67

¬°Sq;ngt’'{ " s*:yo ivÿgtStq;

uccasthAnagatafcaMdra ?H saukhyo vittagatastathA

uccasthAnagatafcaMdra H! saukhyo vittagatastathA

उच्चस्थानगतश्चंद्र ?ः सौख्यो वित्तगतस्तथा

उच्चस्थानगतश्चंद्र ः! सौख्यो वित्तगतस्तथा


69

x]u=e]gt’'{ " nIcSqoŒip /n=ym( 16

fatrukSetragatafcaMdra ?H nIcastho'pi dhanakSayam 16

fatrukSetragatafcaMdra H! nIcastho'pi dhanakSayam 16

शत्रुक्षेत्रगतश्चंद्र ?ः नीचस्थोऽपि धनक्षयम् १६

शत्रुक्षेत्रगतश्चंद्र ः! नीचस्थोऽपि धनक्षयम् १६


147

ivp[=i]yiv$(xU{ ;’;nulom;Stqwv c

viprakSatriyaviTfUdra ?AfcAnulomAstathaiva ca

viprakSatriyaviTfUdrA fcAnulomAstathaiva ca

विप्रक्षत्रियविट्शूद्र ?ाश्चानुलोमास्तथैव च

विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा श्चानुलोमास्तथैव च


336

”Ö{ ”Ö{ ;dy’wv nwA³Ty;' idXyviSqt* 5

iMdra iMdra ?Adayafcaiva nairqtyAM difyavasthitau 5

iMdra iMdrA dayafcaiva nairqtyAM difyavasthitau 5

इंद्र इंद्र ?ादयश्चैव नैरृत्यां दिश्यवस्थितौ ५

इंद्र इंद्रा दयश्चैव नैरृत्यां दिश्यवस्थितौ ५


338

¨{ o ¨{ jy’wv v;yVy;' id²x s'iSqt*

rudra ?o rudra jayafcaiva vAyavyAM difi saMsthitau

rudro rudra jayafcaiva vAyavyAM difi saMsthitau

ुद्र ?ो रुद्र जयश्चैव वायव्यां दिशि संस्थितौ

ुद्रो रुद्र जयश्चैव वायव्यां दिशि संस्थितौ


422

¨{ o ¨{ jy’wv v;mp;eR tu pUvRvt( 27

rudra ?o rudra jayafcaiva vAmapArfve tu pUrvavat 27

rudro rudra jayafcaiva vAmapArfve tu pUrvavat 27

ुद्र ?ो रुद्र जयश्चैव वामपार्श्वे तु पूर्ववत् २७

ुद्रो रुद्र जयश्चैव वामपार्श्वे तु पूर्ववत् २७


424

mhe'{ ;´Ntár=;Nt;" sVy;.uivs'iSqt;"

maheMdra ?AdyantarikSAntAH savyafvAbhuvisaMsthitAH

maheMdrA dyantarikSAntAH savyafvAbhuvisaMsthitAH

महेंद्र ?ाद्यन्तरिक्षान्ताः सव्यश्वाभुविसंस्थिताः

महेंद्रा द्यन्तरिक्षान्ताः सव्यश्वाभुविसंस्थिताः


579

ved;Å' c suvOÿ' c aBjÉm'{ ;idt" £m;t(

vedAfraM ca suvqttaM ca abjamiMdra ?AditaH kramAt

vedAfraM ca suvqttaM ca abjamiMdrA ditaH kramAt

वेदाश्रं च सुवृत्तं च अब्जमिंद्र ?ादितः क्रमात्

वेदाश्रं च सुवृत्तं च अब्जमिंद्रा दितः क्रमात्


591

Sqi<@l' veidk;y;' tu a·{ o,w’ x;²lÉ."

sthaNDilaM vedikAyAM tu aSTadra ?oNaifca fAlibhiH

sthaNDilaM vedikAyAM tu aSTadro Naifca fAlibhiH

स्थण्डिलं वेदिकायां तु अष्टद्र ?ोणैश्च शालिभिः

स्थण्डिलं वेदिकायां तु अष्टद्रो णैश्च शालिभिः


643

apovg;hn' ˜;n' .Sm˜;;n' sm;cret(

apovagAhanaM snAnaM bhasmasnAnaM samAcaret

apovagAhanaM snAnaM bhasmasnAA!naM samAcaret

अपोवगाहनं स्नानं भस्मस्नानं समाचरेत्

अपोवगाहनं स्नानं भस्मस्नाआ!नं समाचरेत्


649

p;©.UW,w.URãy =;Âyet( vmR,e·k;" 31

paxcAzgabhUSaNairbhUSya kSALayet varmaNeSTakAH 31

paxcAzgabhUSaNairbhUSya kSA[L]ayet varmaNeSTakAH 31

पञ्चाङ्गभूषणैर्भूष्य क्षाळयेत् वर्मणेष्टकाः ३१

पञ्चाङ्गभूषणैर्भूष्य क्षाळयेत् वर्मणेष्टकाः ३१


778

kùpen;'bujm;n' tu yoJy' .{ oppI#km( 11

kaMpenAMbujamAnaM tu yojyaM bhadra ?opapIThakam 11

kaMpenAMbujamAnaM tu yojyaM bhadro papIThakam 11

कंपेनांबुजमानं तु योज्यं भद्र ?ोपपीठकम् ११

कंपेनांबुजमानं तु योज्यं भद्रो पपीठकम् ११


802

a·;'x' gÂm;n' tu kùpmekƒn k;ryet( 17

aSTAMfaM gaLamAnaM tu kaMpamekena kArayet 17

aSTAMfaM ga[L]amAnaM tu kaMpamekena kArayet 17

अष्टांशं गळमानं तु कंपमेकेन कारयेत् १७

अष्टांशं गळमानं तु कंपमेकेन कारयेत् १७


997

anl;'x' gÂoÿu'g' xXy'x' co?vRkùpkm( 34

analAMfaM gaLottuMgaM fafyaMfaM cordhvakaMpakam 34

analAMfaM ga[L]ottuMgaM fafyaMfaM cordhvakaMpakam 34

अनलांशं गळोत्तुंगं शश्यंशं चोर्ध्वकंपकम् ३४

अनलांशं गळोत्तुंगं शश्यंशं चोर्ध्वकंपकम् ३४


1051

a'buj' Tv/R.;gen dÂm/;|xm;nt"

aMbujaM tvardhabhAgena daLamardhAMfamAnataH

aMbujaM tvardhabhAgena da[L]amardhAMfamAnataH

अंबुजं त्वर्धभागेन दळमर्धांशमानतः

अंबुजं त्वर्धभागेन दळमर्धांशमानतः


1181

gÂmekƒn ktRVy' pµmekƒn k;ryet( 80

gaLamekena kartavyaM padmamekena kArayet 80

ga[L]amekena kartavyaM padmamekena kArayet 80

गळमेकेन कर्तव्यं पद्ममेकेन कारयेत् ८०

गळमेकेन कर्तव्यं पद्ममेकेन कारयेत् ८०


1197

iÃ.;g' dlm;n' tu gÂmek;'xm;nt" 84

dvibhAgaM dalamAnaM tu gaLamekAMfamAnataH 84

dvibhAgaM dalamAnaM tu ga[L]amekAMfamAnataH 84

द्विभागं दलमानं तु गळमेकांशमानतः ८४

द्विभागं दलमानं तु गळमेकांशमानतः ८४


1241

gÂmekƒn ktRVym'buj' tu iÃ.;gy; 95

gaLamekena kartavyamaMbujaM tu dvibhAgayA 95

ga[L]amekena kartavyamaMbujaM tu dvibhAgayA 95

गळमेकेन कर्तव्यमंबुजं तु द्विभागया ९५

गळमेकेन कर्तव्यमंबुजं तु द्विभागया ९५


1255

Ev' n²Ânk;Nt' Sy;TsvRdevip[y;vhm(

evaM naLinakAntaM syAtsarvadevapriyAvaham

evaM na[L]inakAntaM syAtsarvadevapriyAvaham

एवं नळिनकान्तं स्यात्सर्वदेवप्रियावहम्

एवं नळिनकान्तं स्यात्सर्वदेवप्रियावहम्


1345

n;Âp[itÏ;ivÉ/"

nALapratiSThAvidhiH

nA[L]apratiSThAvidhiH

नाळप्रतिष्ठाविधिः

नाळप्रतिष्ठाविधिः


1355

.;Nv'guÂÖ sm;r>y gu,;'gulivv/Rn;t(

bhAnvaMguLaM samArabhya guNAMgulavivardhanAt

bhAnvaMgu[L]aM samArabhya guNAMgulavivardhanAt

भान्वंगुळं समारभ्य गुणांगुलविवर्धनात्

भान्वंगुळं समारभ्य गुणांगुलविवर्धनात्


1379

Vy;Â" És'hoŒq .Uto v; n;ÂÖ /OTv; tu s'iSqt"

vyALaH siMho'tha bhUto vA nALaM dhqtvA tu saMsthitaH

vyA[L]aH siMho'tha bhUto vA nA[L]aM dhqtvA tu saMsthitaH

व्याळः सिंहोऽथ भूतो वा नाळं धृत्वा तु संस्थितः

व्याळः सिंहोऽथ भूतो वा नाळं धृत्वा तु संस्थितः


1381

n;Âmekù tu ktRVy' s*My' p[;s;dm?ygm( 9

nALamekaM tu kartavyaM saumyaM prAsAdamadhyagam 9

nA[L]amekaM tu kartavyaM saumyaM prAsAdamadhyagam 9

नाळमेकं तु कर्तव्यं सौम्यं प्रासादमध्यगम् ९

नाळमेकं तु कर्तव्यं सौम्यं प्रासादमध्यगम् ९


1385

n;ÂÖ gN/odk“idRVyw" Sq;pÉyTv; úd; bu/" 10

nALaM gandhodakairdivyaiH sthApayitvA hqdA budhaH 10

nA[L]aM gandhodakairdivyaiH sthApayitvA hqdA budhaH 10

नाळं गन्धोदकैर्दिव्यैः स्थापयित्वा हृदा बुधः १०

नाळं गन्धोदकैर्दिव्यैः स्थापयित्वा हृदा बुधः १०


1391

n;ÂÖ tu Sq;pyet( /Im;n( Sqpit" Sq;pk;iNvt"

nALaM tu sthApayet dhImAn sthapatiH sthApakAnvitaH

nA[L]aM tu sthApayet dhImAn sthapatiH sthApakAnvitaH

नाळं तु स्थापयेत् धीमान् स्थपतिः स्थापकान्वितः

नाळं तु स्थापयेत् धीमान् स्थपतिः स्थापकान्वितः


1397

pu'²xl;y;' tu ktRVy' n;ÂÖ tu iÃdl;iNvtm(

puMfilAyAM tu kartavyaM nALaM tu dvidalAnvitam

puMfilAyAM tu kartavyaM nA[L]aM tu dvidalAnvitam

पुंशिलायां तु कर्तव्यं नाळं तु द्विदलान्वितम्

पुंशिलायां तु कर्तव्यं नाळं तु द्विदलान्वितम्


1399

n;ÂSq;pnmev' tu St'.l=,muCyte 13

nALasthApanamevaM tu staMbhalakSaNamucyate 13

nA[L]asthApanamevaM tu staMbhalakSaNamucyate 13

नाळस्थापनमेवं तु स्तंभलक्षणमुच्यते १३

नाळस्थापनमेवं तु स्तंभलक्षणमुच्यते १३


1401

”it k;Xyp²xLpe n;Âl=,p[itÏ;ivÉ/n;Rm s¢m" p$l"

iti kAfyapafilpe nALalakSaNapratiSThAvidhirnAma saptamaH paTalaH

iti kAfyapafilpe nA[L]alakSaNapratiSThAvidhirnAma saptamaH paTalaH

इति काश्यपशिल्पे नाळलक्षणप्रतिष्ठाविधिर्नाम सप्तमः पटलः

इति काश्यपशिल्पे नाळलक्षणप्रतिष्ठाविधिर्नाम सप्तमः पटलः


1539

¬ÿm; boÉ/k;:y;t; t;riÃ} y'xmu¥t;

uttamA bodhikAkhyAtA tAradvi tr?yaMfamunnatA

uttamA bodhikAkhyAtA tAradvitr! yaMfamunnatA

उत्तमा बोधिकाख्याता तारद्वि त्र्?यंशमुन्नता

उत्तमा बोधिकाख्याता तारद्वित्र्! यंशमुन्नता


1754

anek;Åyt;Åe c gÂ;g[' veidk;Åy;

anekAfrayatAfre ca gaLAgraM vedikAfrayA

anekAfrayatAfre ca ga[L]AgraM vedikAfrayA

अनेकाश्रयताश्रे च गळाग्रं वेदिकाश्रया

अनेकाश्रयताश्रे च गळाग्रं वेदिकाश्रया


1767

p;dvgRg¹ cwv j;lkSq;nmuCyte 1

pAdavargagaLe caiva jAlakasthAnamucyate 1

pAdavargaga[L]e caiva jAlakasthAnamucyate 1

पादवर्गगळे चैव जालकस्थानमुच्यते १

पादवर्गगळे चैव जालकस्थानमुच्यते १


1951

td/| v;jno°' tu tSy;/| gÂm;nkm( 6

tadardhaM vAjanoccaM tu tasyArdhaM gaLamAnakam 6

tadardhaM vAjanoccaM tu tasyArdhaM ga[L]amAnakam 6

तदर्धं वाजनोच्चं तु तस्यार्धं गळमानकम् ६

तदर्धं वाजनोच्चं तु तस्यार्धं गळमानकम् ६


1953

gÂ;/| =ep,' :y;t' tSy;/| =u{ v;jnm(

gaLArdhaM kSepaNaM khyAtaM tasyArdhaM kSudra vAjanam

ga[L]ArdhaM kSepaNaM khyAtaM tasyArdhaM kSudra vAjanam

गळार्धं क्षेपणं ख्यातं तस्यार्धं क्षुद्र वाजनम्

गळार्धं क्षेपणं ख्यातं तस्यार्धं क्षुद्र वाजनम्


1971

¬ÿr' v;jn' v;Bj=ep,' c;·m'gÂm( 11

uttaraM vAjanaM vAbjakSepaNaM cASTamaMgaLam 11

uttaraM vAjanaM vAbjakSepaNaM cASTamaMga[L]am 11

उत्तरं वाजनं वाब्जक्षेपणं चाष्टमंगळम् ११

उत्तरं वाजनं वाब्जक्षेपणं चाष्टमंगळम् ११


2020

a/" pµ' gu,;'x' tu Ek;'x' gÂmuCyte 2

adhaH padmaM guNAMfaM tu ekAMfaM gaLamucyate 2

adhaH padmaM guNAMfaM tu ekAMfaM ga[L]amucyate 2

अधः पद्मं गुणांशं तु एकांशं गळमुच्यते २

अधः पद्मं गुणांशं तु एकांशं गळमुच्यते २


2257

gÂ.UW,m(

gaLabhUSaNam

ga[L]abhUSaNam

गळभूषणम्

गळभूषणम्


2259

aq v+ye ivxeWe, gÂ.UW,l=,m(

atha vakSye vifeSeNa gaLabhUSaNalakSaNam

atha vakSye vifeSeNa ga[L]abhUSaNalakSaNam

अथ वक्ष्ये विशेषेण गळभूषणलक्षणम्

अथ वक्ष्ये विशेषेण गळभूषणलक्षणम्


2261

è?vR.*mo°tu'g' tu gÂm;nmud;útm( 1

UrdhvabhaumoccatuMgaM tu gaLamAnamudAhqtam 1

UrdhvabhaumoccatuMgaM tu ga[L]amAnamudAhqtam 1

ऊर्ध्वभौमोच्चतुंगं तु गळमानमुदाहृतम् १

ऊर्ध्वभौमोच्चतुंगं तु गळमानमुदाहृतम् १


2263

a/oRTse/;'xm;n' v; gÂm;nmud;útm(

ardhotsedhAMfamAnaM vA gaLamAnamudAhqtam

ardhotsedhAMfamAnaM vA ga[L]amAnamudAhqtam

अर्धोत्सेधांशमानं वा गळमानमुदाहृतम्

अर्धोत्सेधांशमानं वा गळमानमुदाहृतम्


2267

xeW' gÂody' :y;t' tmxeW' gÂodym(

feSaM gaLodayaM khyAtaM tamafeSaM gaLodayam

feSaM ga[L]odayaM khyAtaM tamafeSaM ga[L]odayam

शेषं गळोदयं ख्यातं तमशेषं गळोदयम्

शेषं गळोदयं ख्यातं तमशेषं गळोदयम्


2271

i]ctuãp.;g' tu gÂVy;s' yq; £mm(

tricatuSpaxcabhAgaM tu gaLavyAsaM yathA kramam

tricatuSpaxcabhAgaM tu ga[L]avyAsaM yathA kramam

त्रिचतुष्पञ्चभागं तु गळव्यासं यथा क्रमम्

त्रिचतुष्पञ्चभागं तु गळव्यासं यथा क्रमम्


2273

a›±`[eveR?yɛ±`[vex' Sy;ÿù?y' gÂvexnm( 4

azghrervedhyazghrivefaM syAttadvedhyaM gaLavefanam 4

azghrervedhyazghrivefaM syAttadvedhyaM ga[L]avefanam 4

अङ्घ्रेर्वेध्यङ्घ्रिवेशं स्यात्तद्वेध्यं गळवेशनम् ४

अङ्घ्रेर्वेध्यङ्घ्रिवेशं स्यात्तद्वेध्यं गळवेशनम् ४


2275

i]p;d' v; td/| v; ve´›±`[egRÂvexnm(

tripAdaM vA tadardhaM vA vedyazghrergaLavefanam

tripAdaM vA tadardhaM vA vedyazghrerga[L]avefanam

त्रिपादं वा तदर्धं वा वेद्यङ्घ्रेर्गळवेशनम्

त्रिपादं वा तदर्धं वा वेद्यङ्घ्रेर्गळवेशनम्


2279

ved;Å' n;gre k<#Ö vSvÅ' { ;iv@¼ glm(

vedAfraM nAgare kaNThaM vasvafraM dra ?AviDe galam

vedAfraM nAgare kaNThaM vasvafraM drA viDe galam

वेदाश्रं नागरे कण्ठं वस्वश्रं द्र ?ाविडे गलम्

वेदाश्रं नागरे कण्ठं वस्वश्रं द्रा विडे गलम्


2309

”it k;Xyp²xLpe gÂ.UW,iv/;n' n;m EkonÉv'x" p$l"

iti kAfyapafilpe gaLabhUSaNavidhAnaM nAma ekonaviMfaH paTalaH

iti kAfyapafilpe ga[L]abhUSaNavidhAnaM nAma ekonaviMfaH paTalaH

इति काश्यपशिल्पे गळभूषणविधानं नाम एकोनविंशः पटलः

इति काश्यपशिल्पे गळभूषणविधानं नाम एकोनविंशः पटलः


2336

t] t;r' c p;'xe } y'x' f²lkivStOtm(

tatra tAraM ca paxcAMfe tr?yaMfaM phalikavistqtam

tatra tAraM ca paxcAMfe tr! yaMfaM phalikavistqtam

तत्र तारं च पञ्चांशे त्र्?यंशं फलिकविस्तृतम्

तत्र तारं च पञ्चांशे त्र्! यंशं फलिकविस्तृतम्


2360

p;²ln;Âivx;l' tu kN/r;idWu b['ihtm(

pAlinALavifAlaM tu kandharAdiSu braMhitam

pAlinA[L]avifAlaM tu kandharAdiSu braMhitam

पालिनाळविशालं तु कन्धरादिषु ब्रंहितम्

पालिनाळविशालं तु कन्धरादिषु ब्रंहितम्


2376

.Ut.;g' gÂoTse/' kùpm/;|xm;nt"

bhUtabhAgaM gaLotsedhaM kaMpamardhAMfamAnataH

bhUtabhAgaM ga[L]otsedhaM kaMpamardhAMfamAnataH

भूतभागं गळोत्सेधं कंपमर्धांशमानतः

भूतभागं गळोत्सेधं कंपमर्धांशमानतः


2388

n;gre cturÅ' tt( vSvÅ' { ;iv@¼ ²xr"

nAgare caturafraM tat vasvafraM dra ?AviDe firaH

nAgare caturafraM tat vasvafraM drA viDe firaH

नागरे चतुरश्रं तत् वस्वश्रं द्र ?ाविडे शिरः

नागरे चतुरश्रं तत् वस्वश्रं द्रा विडे शिरः


2425

iÃ.;g' ik¥rIvOÿ' tCz¹W' gÂm;nkm( 6

dvibhAgaM kinnarIvqttaM taccheSaM gaLamAnakam 6

dvibhAgaM kinnarIvqttaM taccheSaM ga[L]amAnakam 6

द्विभागं किन्नरीवृत्तं तच्छेषं गळमानकम् ६

द्विभागं किन्नरीवृत्तं तच्छेषं गळमानकम् ६


2546

k;l' c;nl¨{ ;=xUl' c;le²%n' gu,m(

kAlaM cAnalarudra ?AkSafUlaM cAlekhinaM guNam

kAlaM cAnalarudrA kSafUlaM cAlekhinaM guNam

कालं चानलरुद्र ?ाक्षशूलं चालेखिनं गुणम्

कालं चानलरुद्रा क्षशूलं चालेखिनं गुणम्


2572

c'{ ;idTy²xv;'x' c ]yodx;'gul' SmOtm( 17

caMdra ?AdityafivAMfaM ca trayodafAMgulaM smqtam 17

caMdrA dityafivAMfaM ca trayodafAMgulaM smqtam 17

ंद्र ?ादित्यशिवांशं च त्रयोदशांगुलं स्मृतम् १७

ंद्रा दित्यशिवांशं च त्रयोदशांगुलं स्मृतम् १७


2667

rs.Utyug;'x' tu ivSt;r;{ opyeT£m;t( 5

rasabhUtayugAMfaM tu vistArAdra ?opayetkramAt 5

rasabhUtayugAMfaM tu vistArAdro payetkramAt 5

रसभूतयुगांशं तु विस्ताराद्र ?ोपयेत्क्रमात् ५

रसभूतयुगांशं तु विस्ताराद्रो पयेत्क्रमात् ५


2883

r;jse { ;iv@Ö dexe k;mdev' ih .;vyet(

rAjase dra ?AviDaM defe kAmadevaM hi bhAvayet

rAjase drA viDaM defe kAmadevaM hi bhAvayet

राजसे द्र ?ाविडं देशे कामदेवं हि भावयेत्

राजसे द्रा विडं देशे कामदेवं हि भावयेत्


2887

r;jsw{ ;Riv@øhRMy| £m;Tpu<@²ryoiWt"

rAjasaidra ?A?viDairharmyaM kramAtpuNDariyoSitaH

rAjasaidrA r!viDairharmyaM kramAtpuNDariyoSitaH

राजसैद्र ?ा?विडैर्हर्म्यं क्रमात्पुण्डरियोषितः

राजसैद्रा र्!विडैर्हर्म्यं क्रमात्पुण्डरियोषितः


2893

{ ;iv@Ö t¥Op' Dey' m;]tI ê,u suv[t 8

dra ?AviDaM tannqpaM jxeyaM mAtratI fqNu suvrata 8

drA viDaM tannqpaM jxeyaM mAtratI fqNu suvrata 8

द्र ?ाविडं तन्नृपं ज्ञेयं मात्रती शृणु सुव्रत ८

द्रा विडं तन्नृपं ज्ञेयं मात्रती शृणु सुव्रत ८


2937

yug;Å' v; ²xrog[Iv' ivm;n' { ;iv@Ö .vet( 19

yugAfraM vA firogrIvaM vimAnaM dra ?AviDaM bhavet 19

yugAfraM vA firogrIvaM vimAnaM drA viDaM bhavet 19

युगाश्रं वा शिरोग्रीवं विमानं द्र ?ाविडं भवेत् १९

युगाश्रं वा शिरोग्रीवं विमानं द्रा विडं भवेत् १९


2957

Et° { ;iv@Ö :y;t' hom;´;kÚ@±ml;Ntkm( 24

etacca dra ?AviDaM khyAtaM homAdyAkuDmalAntakam 24

etacca drA viDaM khyAtaM homAdyAkuDmalAntakam 24

एतच्च द्र ?ाविडं ख्यातं होमाद्याकुड्मलान्तकम् २४

एतच्च द्रा विडं ख्यातं होमाद्याकुड्मलान्तकम् २४


2959

vSvÅ' v; W@Å' v; t° { ;iv@muCyte

vasvafraM vA SaDafraM vA tacca dra ?AviDamucyate

vasvafraM vA SaDafraM vA tacca drA viDamucyate

वस्वश्रं वा षडश्रं वा तच्च द्र ?ाविडमुच्यते

वस्वश्रं वा षडश्रं वा तच्च द्रा विडमुच्यते


2961

Ev' i]iv/' inTy' tu p[oCyte { ;iv@;lye 25

evaM trividhaM nityaM tu procyate dra ?AviDAlaye 25

evaM trividhaM nityaM tu procyate drA viDAlaye 25

एवं त्रिविधं नित्यं तु प्रोच्यते द्र ?ाविडालये २५

एवं त्रिविधं नित्यं तु प्रोच्यते द्रा विडालये २५


2985

vSvÅ' xIW| k<#Ö v; { ;iv@Ö .vn' .vet( 31

vasvafraM fIrSaM kaNThaM vA dra ?AviDaM bhavanaM bhavet 31

vasvafraM fIrSaM kaNThaM vA drA viDaM bhavanaM bhavet 31

वस्वश्रं शीर्षं कण्ठं वा द्र ?ाविडं भवनं भवेत् ३१

वस्वश्रं शीर्षं कण्ठं वा द्रा विडं भवनं भवेत् ३१


3005

.og' vIr' c nOÿ' c { ;iv@¼ .vne .vet( 36

bhogaM vIraM ca nqttaM ca dra ?AviDe bhavane bhavet 36

bhogaM vIraM ca nqttaM ca drA viDe bhavane bhavet 36

भोगं वीरं च नृत्तं च द्र ?ाविडे भवने भवेत् ३६

भोगं वीरं च नृत्तं च द्रा विडे भवने भवेत् ३६


3034

homo?veR g.RivNy;s' xU{ ;,;mÉ.vO²õdm(

homordhve garbhavinyAsaM fUdra ?ANAmabhivqddhidam

homordhve garbhavinyAsaM fUdrA NAmabhivqddhidam

होमोर्ध्वे गर्भविन्यासं शूद्र ?ाणामभिवृद्धिदम्

होमोर्ध्वे गर्भविन्यासं शूद्रा णामभिवृद्धिदम्


3114

s*r;·^ cwv lOk;re Ek;re Tvïn;' Nyset(

saurASTra caiva l\qkAre ekAre tvaxjanAM nyaset

saurASTra caiva lqkAre ekAre tvaxjanAM nyaset

सौराष्ट्र चैव लृकारे एकारे त्वञ्जनां न्यसेत्

सौराष्ट्र चैव लृकारे एकारे त्वञ्जनां न्यसेत्


3150

vedI ù Sqi<@le kÚy;Rt( ctu{ oR,wStu x;²lÉ."

vedI dve sthaNDile kuryAt catudra ?o?Naistu fAlibhiH

vedI dve sthaNDile kuryAt catudro rNai!stu fAlibhiH

वेदी द्वे स्थण्डिले कुर्यात् चतुद्र ?ो?णैस्तु शालिभिः

वेदी द्वे स्थण्डिले कुर्यात् चतुद्रो र्णै!स्तु शालिभिः


3263

aNtr;Âsm;yuÿ_' yuÿ_sv;|gs'yutm(

antarALasamAyuktaM yuktasarvAMgasaMyutam

antarA[L]asamAyuktaM yuktasarvAMgasaMyutam

अन्तराळसमायुक्तं युक्तसर्वांगसंयुतम्

अन्तराळसमायुक्तं युक्तसर्वांगसंयुतम्


3325

¨{ ;'x' hMyRtu'g' tu sp;d;'x' /r;tlm( 21

rudra ?AMfaM harmyatuMgaM tu sapAdAMfaM dharAtalam 21

rudrA faM! harmyatuMgaM tu sapAdAMfaM dharAtalam 21

ुद्र ?ांशं हर्म्यतुंगं तु सपादांशं धरातलम् २१

ुद्रा शं! हर्म्यतुंगं तु सपादांशं धरातलम् २१


3345

¨{ ;'x' sdnoTse/' tlmek;'xm;nt" 26

rudra ?AMfaM sadanotsedhaM talamekAMfamAnataH 26

rudrA faM! sadanotsedhaM talamekAMfamAnataH 26

ुद्र ?ांशं सदनोत्सेधं तलमेकांशमानतः २६

ुद्रा शं! सदनोत्सेधं तलमेकांशमानतः २६


3359

gÂmUÉÝR ²x%;m;n' p;µe c;·nv;'xkm(

gaLamUrdhni fikhAmAnaM pAdme cASTanavAMfakam

ga[L]amUrdhni fikhAmAnaM pAdme cASTanavAMfakam

गळमूर्ध्नि शिखामानं पाद्मे चाष्टनवांशकम्

गळमूर्ध्नि शिखामानं पाद्मे चाष्टनवांशकम्


3377

id²x.{ ;y t' v;Ste meLp; n;Ésk; kl; 34

difibhadra ?Aya taM vAste maxcelpA nAsikA kalA 34

difibhadrA ya taM vAste maxcelpA nAsikA kalA 34

दिशिभद्र ?ाय तं वास्ते मञ्चेल्पा नासिका कला ३४

दिशिभद्रा य तं वास्ते मञ्चेल्पा नासिका कला ३४


3391

.{ ;n;sI ivx;l' v; m?ye .{ ' ivx;lkm(

bhadra ?AnAsI vifAlaM vA madhye bhadraM vifAlakam

bhadrA nAsI vifAlaM vA madhye bhadraM vifAlakam

भद्र ?ानासी विशालं वा मध्ये भद्रं विशालकम्

भद्रा नासी विशालं वा मध्ये भद्रं विशालकम्


3449

m?y.{ Sy inã£;Nt' .{ ;pe²=thMyRkƒ 52

madhyabhadra sya niSkrAntaM bhadra ?ApekSitaharmyake 52

madhyabhadra sya niSkrAntaM bhadrA pekSitaharmyake 52

मध्यभद्र स्य निष्क्रान्तं भद्र ?ापेक्षितहर्म्यके ५२

मध्यभद्र स्य निष्क्रान्तं भद्रा पेक्षितहर्म्यके ५२


3469

/;;rmuÿre ivp[ .;rSq;ne tu vjRyet( 57

dhAramuttare vipra bhArasthAne tu varjayet 57

dhAA!ramuttare vipra bhArasthAne tu varjayet 57

धारमुत्तरे विप्र भारस्थाने तु वर्जयेत् ५७

धाआ!रमुत्तरे विप्र भारस्थाने तु वर्जयेत् ५७


3642

²x%r' vsun;s;!ä' .{ ;.{ ' ct’tu" 27

fikharaM vasunAsADhyaM bhadra ?AbhadraM catafcatuH 27

fikharaM vasunAsADhyaM bhadrA bhadraM catafcatuH 27

शिखरं वसुनासाढ्यं भद्र ?ाभद्रं चतश्चतुः २७

शिखरं वसुनासाढ्यं भद्रा भद्रं चतश्चतुः २७


3903

tdev;·;ÅvedI tu ivÿ;.' ²x%r' gÂm( 35

tadevASTAfravedI tu vittAbhaM fikharaM gaLam 35

tadevASTAfravedI tu vittAbhaM fikharaM ga[L]am 35

तदेवाष्टाश्रवेदी तु वित्ताभं शिखरं गळम् ३५

तदेवाष्टाश्रवेदी तु वित्ताभं शिखरं गळम् ३५


3979

tdev k,RkË$' c xIWRkù vtuRÂ; Õit 54

tadeva karNakUTaM ca fIrSakaM vartuLA kqti 54

tadeva karNakUTaM ca fIrSakaM vartu[L]A kqti 54

तदेव कर्णकूटं च शीर्षकं वर्तुळा कृति ५४

तदेव कर्णकूटं च शीर्षकं वर्तुळा कृति ५४


4070

gOhip<@ä²lN{ ;h;r' p[Tyekù cwk.;gt" 2

gqhapiNDyalindra ?AhAraM pratyekaM caikabhAgataH 2

gqhapiNDyalindrA hAraM pratyekaM caikabhAgataH 2

गृहपिण्ड्यलिन्द्र ?ाहारं प्रत्येकं चैकभागतः २

गृहपिण्ड्यलिन्द्रा हारं प्रत्येकं चैकभागतः २


4138

iÃ.;g' gÂm;n' tu .Ut;'x' ²x%rodym( 19

dvibhAgaM gaLamAnaM tu bhUtAMfaM fikharodayam 19

dvibhAgaM ga[L]amAnaM tu bhUtAMfaM fikharodayam 19

द्विभागं गळमानं तु भूतांशं शिखरोदयम् १९

द्विभागं गळमानं तु भूतांशं शिखरोदयम् १९


4214

a²l'{ ;'xe tu ktRVy' h;r' .;gen kLpyet( 38

aliMdra ?AMfe tu kartavyaM hAraM bhAgena kalpayet 38

aliMdrA feM! tu kartavyaM hAraM bhAgena kalpayet 38

अलिंद्र ?ांशे तु कर्तव्यं हारं भागेन कल्पयेत् ३८

अलिंद्रा शें! तु कर्तव्यं हारं भागेन कल्पयेत् ३८


4272

cturÅmÉ/·;nm·;Å' mStkù gÂm(

caturaframadhiSTAnamaSTAfraM mastakaM gaLam

caturaframadhiSTAnamaSTAfraM mastakaM ga[L]am

चतुरश्रमधिष्टानमष्टाश्रं मस्तकं गळम्

चतुरश्रमधिष्टानमष्टाश्रं मस्तकं गळम्


4379

k;l;n;' { ;iv@;n;' tu StUip" Sy;t( iÃi]s':yy;

kAlAnAM dra ?AviDAnAM tu stUpiH syAt dvitrisaMkhyayA

kAlAnAM drA viDAnAM tu stUpiH syAt dvitrisaMkhyayA

कालानां द्र ?ाविडानां तु स्तूपिः स्यात् द्वित्रिसंख्यया

कालानां द्रा विडानां तु स्तूपिः स्यात् द्वित्रिसंख्यया


4383

gÂ;'xe kË$koÏ;n;' devt;´;Stu kLpyet(

gaLAMfe kUTakoSThAnAM devatAdyAstu kalpayet

ga[L]AMfe kUTakoSThAnAM devatAdyAstu kalpayet

गळांशे कूटकोष्ठानां देवताद्यास्तु कल्पयेत्

गळांशे कूटकोष्ठानां देवताद्यास्तु कल्पयेत्


4443

Ev' v; r;jh's;.' És'hVy;Â;.mev v;

evaM vA rAjahaMsAbhaM siMhavyALAbhameva vA

evaM vA rAjahaMsAbhaM siMhavyA[L]Abhameva vA

एवं वा राजहंसाभं सिंहव्याळाभमेव वा

एवं वा राजहंसाभं सिंहव्याळाभमेव वा


4464

h;r.;nek.;gen ktRVym²ÂNd`nÉ.iÿkm(

hArabhAnekabhAgena kartavyamaLindaghanabhittikam

hArabhAnekabhAgena kartavyama[L]indaghanabhittikam

हारभानेकभागेन कर्तव्यमळिन्दघनभित्तिकम्

हारभानेकभागेन कर्तव्यमळिन्दघनभित्तिकम्


4532

iÃ.;g' gÂm;n' tu s;/Rved;'x' xIWRkm(

dvibhAgaM gaLamAnaM tu sArdhavedAMfaM fIrSakam

dvibhAgaM ga[L]amAnaM tu sArdhavedAMfaM fIrSakam

द्विभागं गळमानं तु सार्धवेदांशं शीर्षकम्

द्विभागं गळमानं तु सार्धवेदांशं शीर्षकम्


4588

i]p;d' gÂm;n' tu p;do n Ãä'xkù ²xr"

tripAdaM gaLamAnaM tu pAdo na dvyaMfakaM firaH

tripAdaM ga[L]amAnaM tu pAdo na dvyaMfakaM firaH

त्रिपादं गळमानं तु पादो न द्व्यंशकं शिरः

त्रिपादं गळमानं तु पादो न द्व्यंशकं शिरः


4735

Vyom;'x' veidk;m;n' p;donÃä'xkù gÂm( 21

vyomAMfaM vedikAmAnaM pAdonadvyaMfakaM gaLam 21

vyomAMfaM vedikAmAnaM pAdonadvyaMfakaM ga[L]am 21

व्योमांशं वेदिकामानं पादोनद्व्यंशकं गळम् २१

व्योमांशं वेदिकामानं पादोनद्व्यंशकं गळम् २१


4767

tdev ÃäÅvOÿ;.' xIWRkù gÂs'yutm( 29

tadeva dvyafravqttAbhaM fIrSakaM gaLasaMyutam 29

tadeva dvyafravqttAbhaM fIrSakaM ga[L]asaMyutam 29

तदेव द्व्यश्रवृत्ताभं शीर्षकं गळसंयुतम् २९

तदेव द्व्यश्रवृत्ताभं शीर्षकं गळसंयुतम् २९


4844

Vyom;'x' veidkoTse/' p;donÃä'xkù gÂm(

vyomAMfaM vedikotsedhaM pAdonadvyaMfakaM gaLam

vyomAMfaM vedikotsedhaM pAdonadvyaMfakaM ga[L]am

व्योमांशं वेदिकोत्सेधं पादोनद्व्यंशकं गळम्

व्योमांशं वेदिकोत्सेधं पादोनद्व्यंशकं गळम्


4876

tdev vOÿ' ²x%r' StUip’wv gÂÖ tq;

tadeva vqttaM fikharaM stUpifcaiva gaLaM tathA

tadeva vqttaM fikharaM stUpifcaiva ga[L]aM tathA

तदेव वृत्तं शिखरं स्तूपिश्चैव गळं तथा

तदेव वृत्तं शिखरं स्तूपिश्चैव गळं तथा


5312

tdev k,Rk<#;n;' xIWRkù c gÂÖ tq; 32

tadeva karNakaNThAnAM fIrSakaM ca gaLaM tathA 32

tadeva karNakaNThAnAM fIrSakaM ca ga[L]aM tathA 32

तदेव कर्णकण्ठानां शीर्षकं च गळं तथा ३२

तदेव कर्णकण्ठानां शीर्षकं च गळं तथा ३२


5367

tdU?vR.UÉmivSt;re ¨{ ;'xe tu iv.;Éjte 11

tadUrdhvabhUmivistAre rudra ?AMfe tu vibhAjite 11

tadUrdhvabhUmivistAre rudrA feM! tu vibhAjite 11

तदूर्ध्वभूमिविस्तारे रुद्र ?ांशे तु विभाजिते ११

तदूर्ध्वभूमिविस्तारे रुद्रा शें! तु विभाजिते ११


5425

W@Öx' p;dtu©Ö tu p;do n } y'xmkm(

SaDaMfaM pAdatuzgaM tu pAdo na tr?yaMfamaxcakam

SaDaMfaM pAdatuzgaM tu pAdo na tr! yaMfamaxcakam

षडंशं पादतुङ्गं तु पादो न त्र्?यंशमञ्चकम्

षडंशं पादतुङ्गं तु पादो न त्र्! यंशमञ्चकम्


5465

tdev m?y.{ ;!ä' kË$koÏ* sm* tt*

tadeva madhyabhadra ?ADhyaM kUTakoSThau samau tatau

tadeva madhyabhadrA DhyaM kUTakoSThau samau tatau

तदेव मध्यभद्र ?ाढ्यं कूटकोष्ठौ समौ ततौ

तदेव मध्यभद्रा ढ्यं कूटकोष्ठौ समौ ततौ


5584

xeW' pUvRvdui¶·m²ÂÖ{ ;id iÃjoÿm

feSaM pUrvavaduddiSTamaLiMdra ?Adi dvijottama

feSaM pUrvavaduddiSTama[L]iMdrA di dvijottama

शेषं पूर्ववदुद्दिष्टमळिंद्र ?ादि द्विजोत्तम

शेषं पूर्ववदुद्दिष्टमळिंद्रा दि द्विजोत्तम


5622

k,RkË$Sy p;RSq' pïr' } y/R.;gkm( 12

karNakUTasya pArfvasthaM paxjaraM tr?yardhabhAgakam 12

karNakUTasya pArfvasthaM paxjaraM tr! yardhabhAgakam 12

कर्णकूटस्य पार्श्वस्थं पञ्जरं त्र्?यर्धभागकम् १२

कर्णकूटस्य पार्श्वस्थं पञ्जरं त्र्! यर्धभागकम् १२


5756

p[Stro°' tu W$(.;g' ¨{ ;'x' cr,odym(

prastaroccaM tu SaTbhAgaM rudra ?AMfaM caraNodayam

prastaroccaM tu SaTbhAgaM rudrA faM! caraNodayam

प्रस्तरोच्चं तु षट्भागं रुद्र ?ांशं चरणोदयम्

प्रस्तरोच्चं तु षट्भागं रुद्रा शं! चरणोदयम्


5816

tdev m?y.{ ;!ä' kË$koÏ* sm;¥t*

tadeva madhyabhadra ?ADhyaM kUTakoSThau samAnnatau

tadeva madhyabhadrA DhyaM kUTakoSThau samAnnatau

तदेव मध्यभद्र ?ाढ्यं कूटकोष्ठौ समान्नतौ

तदेव मध्यभद्रा ढ्यं कूटकोष्ठौ समान्नतौ


5854

”hwv /nv;n( ÅIm;n( pu]p*]kÂ]k“" 70

ihaiva dhanavAn frImAn putrapautrakaLatrakaiH 70

ihaiva dhanavAn frImAn putrapautraka[L]atrakaiH 70

इहैव धनवान् श्रीमान् पुत्रपौत्रकळत्रकैः ७०

इहैव धनवान् श्रीमान् पुत्रपौत्रकळत्रकैः ७०


5904

Sqi<@l' k;r,wdR´;d·{ o,w’ x;²lÉ." 10

sthaNDilaM kAraNairdadyAdaSTadra ?oNaifca fAlibhiH 10

sthaNDilaM kAraNairdadyAdaSTadro Naifca fAlibhiH 10

स्थण्डिलं कारणैर्दद्यादष्टद्र ?ोणैश्च शालिभिः १०

स्थण्डिलं कारणैर्दद्यादष्टद्रो णैश्च शालिभिः १०


5912

mnoNmnI' k,Rk;y;' d¹Wu Vyom;idxÿ_y" 12

manonmanIM karNakAyAM daLeSu vyomAdifaktayaH 12

manonmanIM karNakAyAM da[L]eSu vyomAdifaktayaH 12

मनोन्मनीं कर्णकायां दळेषु व्योमादिशक्तयः १२

मनोन्मनीं कर्णकायां दळेषु व्योमादिशक्तयः १२


5944

p[=;Ày pgVywStu d<@Ö cwve·k; aip 20

prakSALya paxcagavyaistu daNDaM caiveSTakA api 20

prakSA[L]ya paxcagavyaistu daNDaM caiveSTakA api 20

प्रक्षाळ्य पञ्चगव्यैस्तु दण्डं चैवेष्टका अपि २०

प्रक्षाळ्य पञ्चगव्यैस्तु दण्डं चैवेष्टका अपि २०


5992

nvvS]oã,IW/r" .Sm¨{ ;=/;rk" 32

navavastroSNISadharaH bhasmarudra ?AkSadhArakaH 32

navavastroSNISadharaH bhasmarudrA kSadhArakaH 32

नववस्त्रोष्णीषधरः भस्मरुद्र ?ाक्षधारकः ३२

नववस्त्रोष्णीषधरः भस्मरुद्रा क्षधारकः ३२


6036

m*áÿ_kù Sf;i$kù cwv pµr;g' p[v;Âkm( 43

mauktikaM sphATikaM caiva padmarAgaM pravALakam 43

mauktikaM sphATikaM caiva padmarAgaM pravA[L]akam 43

मौक्तिकं स्फाटिकं चैव पद्मरागं प्रवाळकम् ४३

मौक्तिकं स्फाटिकं चैव पद्मरागं प्रवाळकम् ४३


6087

mh;my;Rd;ivSt;r' a;{ wR" pgu,' .vet( 4

mahAmaryAdAvistAraM Adrai ?H paxcaguNaM bhavet 4

mahAmaryAdAvistAraM Adrai rH! paxcaguNaM bhavet 4

महामर्यादाविस्तारं आद्रै ?ः पञ्चगुणं भवेत् ४

महामर्यादाविस्तारं आद्रै रः! पञ्चगुणं भवेत् ४


6263

kr;ÂmuíguLm;WkLkicÔ,m;cret( 48

karALamudgagulmASakalkacikkaNamAcaret 48

karA[L]amudgagulmASakalkacikkaNamAcaret 48

कराळमुद्गगुल्माषकल्कचिक्कणमाचरेत् ४८

कराळमुद्गगुल्माषकल्कचिक्कणमाचरेत् ४८


6353

kùk;ÂÖ v;yuidG.;ge É.=;$n' jyNtkƒ 71

kaMkALaM vAyudigbhAge bhikSATanaM jayantake 71

kaMkA[L]aM vAyudigbhAge bhikSATanaM jayantake 71

कंकाळं वायुदिग्भागे भिक्षाटनं जयन्तके ७१

कंकाळं वायुदिग्भागे भिक्षाटनं जयन्तके ७१


6367

”TyqR/mR éx;'’ aNtr;¹Wu kLpyet(

ityarthadharma IfAMfca antarALeSu kalpayet

ityarthadharma IfAMfca antarA[L]eSu kalpayet

इत्यर्थधर्म ईशांश्च अन्तराळेषु कल्पयेत्

इत्यर्थधर्म ईशांश्च अन्तराळेषु कल्पयेत्


6450

j;itCzNdivkLp;n;m;.;s ;n;' tqwv c

jAticchandavikalpAnAmAbhAsa ?AnAM tathaiva ca

jAticchandavikalpAnAmAbhAsA nAM tathaiva ca

जातिच्छन्दविकल्पानामाभास ?ानां तथैव च

जातिच्छन्दविकल्पानामाभासा नां तथैव च


6478

anr;Âivx;l' tu ¨{ s':y; p[k¡itRt;

anarALavifAlaM tu rudra saMkhyA prakIrtitA

anarA[L]avifAlaM tu rudra saMkhyA prakIrtitA

अनराळविशालं तु रुद्र संख्या प्रकीर्तिता

अनराळविशालं तु रुद्र संख्या प्रकीर्तिता


6482

EkiÃi]ctuãp.KTy; v;ŒPyNtr;Âkm(

ekadvitricatuSpaxcabhaktyA vA'pyantarALakam

ekadvitricatuSpaxcabhaktyA vA'pyantarA[L]akam

एकद्वित्रिचतुष्पञ्चभक्त्या वाऽप्यन्तराळकम्

एकद्वित्रिचतुष्पञ्चभक्त्या वाऽप्यन्तराळकम्


6484

s;vk;x;Ntr;ÂÖ v; É.iÿm?ymq;ip v; 10

sAvakAfAntarALaM vA bhittimadhyamathApi vA 10

sAvakAfAntarA[L]aM vA bhittimadhyamathApi vA 10

सावकाशान्तराळं वा भित्तिमध्यमथापि वा १०

सावकाशान्तराळं वा भित्तिमध्यमथापि वा १०


6486

É.iÿm?y;Ntr;ÂÖ cet( p;Ryo" vexs'yutm(

bhittimadhyAntarALaM cet pArfvayoH vefasaMyutam

bhittimadhyAntarA[L]aM cet pArfvayoH vefasaMyutam

भित्तिमध्यान्तराळं चेत् पार्श्वयोः वेशसंयुतम्

भित्तिमध्यान्तराळं चेत् पार्श्वयोः वेशसंयुतम्


6488

EkiÃ} yg[p;d' v; vex' .KTywkmev v; 11

ekadvi tr?yagrapAdaM vA vefaM bhaktyaikameva vA 11

ekadvitr! yagrapAdaM vA vefaM bhaktyaikameva vA 11

एकद्वि त्र्?यग्रपादं वा वेशं भक्त्यैकमेव वा ११

एकद्वित्र्! यग्रपादं वा वेशं भक्त्यैकमेव वा ११


6494

yuGm;yuGm' tu pÉÛv;RŒ>yNtr;ÂÖ iÃjoÿm

yugmAyugmaM tu pazktirvA'bhyantarALaM dvijottama

yugmAyugmaM tu pazktirvA'bhyantarA[L]aM dvijottama

युग्मायुग्मं तु पङ्क्तिर्वाऽभ्यन्तराळं द्विजोत्तम

युग्मायुग्मं तु पङ्क्तिर्वाऽभ्यन्तराळं द्विजोत्तम


6498

aNtr;ÂÖ sm;:y;t' ê,u m<@pl=,m(

antarALaM samAkhyAtaM fqNu maNDapalakSaNam

antarA[L]aM samAkhyAtaM fqNu maNDapalakSaNam

अन्तराळं समाख्यातं शृणु मण्डपलक्षणम्

अन्तराळं समाख्यातं शृणु मण्डपलक्षणम्


6538

p;do°' .;nu¨{ ;'x' dx vw c;· v; .jet(

pAdoccaM bhAnurudra ?AMfaM dafa vai cASTa vA bhajet

pAdoccaM bhAnurudrA faM! dafa vai cASTa vA bhajet

पादोच्चं भानुरुद्र ?ांशं दश वै चाष्ट वा भजेत्

पादोच्चं भानुरुद्रा शं! दश वै चाष्ट वा भजेत्


6580

m<@p' párto'xo n Ã;i]'xt( cr,;iNvtm( 34

maNDapaM paritoMfo na dvAtriMfat caraNAnvitam 34

maNDapaM paritOfo na dvAtriMfat caraNAnvitam 34

मण्डपं परितोंशो न द्वात्रिंशत् चरणान्वितम् ३४

मण्डपं परितॐशो न द्वात्रिंशत् चरणान्वितम् ३४


6642

kË$opár nIp[k;'xe aNtr;ÂÖ p[kLpyet(

kUTopari nIprakAMfe antarALaM prakalpayet

kUTopari nIprakAMfe antarA[L]aM prakalpayet

कूटोपरि नीप्रकांशे अन्तराळं प्रकल्पयेत्

कूटोपरि नीप्रकांशे अन्तराळं प्रकल्पयेत्


6666

t;r' ]yodx;'xen m?ye } y'xen kË$km(

tAraM trayodafAMfena madhye tr?yaMfena kUTakam

tAraM trayodafAMfena madhye tr! yaMfena kUTakam

तारं त्रयोदशांशेन मध्ये त्र्?यंशेन कूटकम्

तारं त्रयोदशांशेन मध्ये त्र्! यंशेन कूटकम्


6728

tdev párto'xen m<@p;>yNtre rs" 69

tadeva paritoMfena maNDapAbhyantare rasaH 69

tadeva paritOfena maNDapAbhyantare rasaH 69

तदेव परितोंशेन मण्डपाभ्यन्तरे रसः ६९

तदेव परितॐशेन मण्डपाभ्यन्तरे रसः ६९


6742

m<@p' párto'xen kË$m>yNtre .vet(

maNDapaM paritoMfena kUTamabhyantare bhavet

maNDapaM paritOfena kUTamabhyantare bhavet

मण्डपं परितोंशेन कूटमभ्यन्तरे भवेत्

मण्डपं परितॐशेन कूटमभ्यन्तरे भवेत्


6752

m<@p' párto'xen ”·idkª .{ s'yutm( 75

maNDapaM paritoMfena iSTadik bhadra saMyutam 75

maNDapaM paritOfena iSTadik bhadra saMyutam 75

मण्डपं परितोंशेन इष्टदिक् भद्र संयुतम् ७५

मण्डपं परितॐशेन इष्टदिक् भद्र संयुतम् ७५


6780

párto m<@p' } y'x' m?ySt'.ivvÉjRtm( 82

parito maNDapaM tr?yaMfaM madhyastaMbhavivarjitam 82

parito maNDapaM tr! yaMfaM madhyastaMbhavivarjitam 82

परितो मण्डपं त्र्?यंशं मध्यस्तंभविवर्जितम् ८२

परितो मण्डपं त्र्! यंशं मध्यस्तंभविवर्जितम् ८२


6782

”Ö{ id'{ mu%;.{ ;' ctuÃä|xen suv[t

iMdra diMdra mukhAbhadra ?AM caturdvyaMfena suvrata

iMdra diMdra mukhAbhadrA M! caturdvyaMfena suvrata

इंद्र दिंद्र मुखाभद्र ?ां चतुर्द्व्यंशेन सुव्रत

इंद्र दिंद्र मुखाभद्रा ं! चतुर्द्व्यंशेन सुव्रत


6808

sveRW;' mu%.{ ;,;' kr,' m<@p;Õit 89

sarveSAM mukhabhadra ?ANAM karaNaM maNDapAkqti 89

sarveSAM mukhabhadrA NAM karaNaM maNDapAkqti 89

सर्वेषां मुखभद्र ?ाणां करणं मण्डपाकृति ८९

सर्वेषां मुखभद्रा णां करणं मण्डपाकृति ८९


6909

hStm;nen ivSt;r' =u{ ;,;mhRkù £m;t(

hastamAnena vistAraM kSudra ?ANAmarhakaM kramAt

hastamAnena vistAraM kSudrA NAmarhakaM kramAt

हस्तमानेन विस्तारं क्षुद्र ?ाणामर्हकं क्रमात्

हस्तमानेन विस्तारं क्षुद्रा णामर्हकं क्रमात्


6921

=u{ ;Lpyo" p[xSt;in kNys]ymuCyte

kSudra ?AlpayoH prafastAni kanyasatrayamucyate

kSudrA lpayoH prafastAni kanyasatrayamucyate

क्षुद्र ?ाल्पयोः प्रशस्तानि कन्यसत्रयमुच्यते

क्षुद्रा ल्पयोः प्रशस्तानि कन्यसत्रयमुच्यते


6969

s¢.;ge tu ¨{ ;'x' .;Nv'x' v; tOtIykm(

saptabhAge tu rudra ?AMfaM bhAnvaMfaM vA tqtIyakam

saptabhAge tu rudrA faM! bhAnvaMfaM vA tqtIyakam

सप्तभागे तु रुद्र ?ांशं भान्वंशं वा तृतीयकम्

सप्तभागे तु रुद्रा शं! भान्वंशं वा तृतीयकम्


6987

phSt;vÉ/y;Rvt( =u{ ;,;' Ã;rivStOtm( 36

paxcahastAvadhiryAvat kSudra ?ANAM dvAravistqtam 36

paxcahastAvadhiryAvat kSudrA NAM dvAravistqtam 36

पञ्चहस्तावधिर्यावत् क्षुद्र ?ाणां द्वारविस्तृतम् ३६

पञ्चहस्तावधिर्यावत् क्षुद्रा णां द्वारविस्तृतम् ३६


7063

Ã;r.;g' tu ivSt;r' ¨{ ;'x' tu td;ytm( 55

dvArabhAgaM tu vistAraM rudra ?AMfaM tu tadAyatam 55

dvArabhAgaM tu vistAraM rudrA faM! tu tadAyatam 55

द्वारभागं तु विस्तारं रुद्र ?ांशं तु तदायतम् ५५

द्वारभागं तु विस्तारं रुद्रा शं! तु तदायतम् ५५


7069

a²Â'{ ;'x' tu kÚ@ä' v; g.Rgeh;iNvt' tu v;

aLiMdra ?AMfaM tu kuDyaM vA garbhagehAnvitaM tu vA

a[L]iMdrA faM! tu kuDyaM vA garbhagehAnvitaM tu vA

अळिंद्र ?ांशं तु कुड्यं वा गर्भगेहान्वितं तु वा

अळिंद्रा शं! तु कुड्यं वा गर्भगेहान्वितं तु वा


7081

a²Â'{ ' ²xv.;gen h;rVy;s' tqwv c

aLiMdraM fivabhAgena hAravyAsaM tathaiva ca

a[L]iMdraM fivabhAgena hAravyAsaM tathaiva ca

अळिंद्रं शिवभागेन हारव्यासं तथैव च

अळिंद्रं शिवभागेन हारव्यासं तथैव च


7143

a²l'{ ;'x' tu s'yoJy k;ryeÿu iÃjoÿm 75

aliMdra ?AMfaM tu saMyojya kArayettu dvijottama 75

aliMdrA faM! tu saMyojya kArayettu dvijottama 75

अलिंद्र ?ांशं तु संयोज्य कारयेत्तु द्विजोत्तम ७५

अलिंद्रा शं! तु संयोज्य कारयेत्तु द्विजोत्तम ७५


7159

nv¨{ ;'x.;g' v; ÕTvwk;'x' ivxeWt" 79

navarudra ?AMfabhAgaM vA kqtvaikAMfaM vifeSataH 79

navarudrA faM!bhAgaM vA kqtvaikAMfaM vifeSataH 79

नवरुद्र ?ांशभागं वा कृत्वैकांशं विशेषतः ७९

नवरुद्रा शं!भागं वा कृत्वैकांशं विशेषतः ७९


7207

td/| mm;n' Sy;Ts;/;|xgÂm;nkm( 91

tadardhaM maxcamAnaM syAtsArdhAMfagaLamAnakam 91

tadardhaM maxcamAnaM syAtsArdhAMfaga[L]amAnakam 91

तदर्धं मञ्चमानं स्यात्सार्धांशगळमानकम् ९१

तदर्धं मञ्चमानं स्यात्सार्धांशगळमानकम् ९१


7253

p[Str' x²x.;gen ²xv;'x' gÂm;nkm(

prastaraM fafibhAgena fivAMfaM gaLamAnakam

prastaraM fafibhAgena fivAMfaM ga[L]amAnakam

प्रस्तरं शशिभागेन शिवांशं गळमानकम्

प्रस्तरं शशिभागेन शिवांशं गळमानकम्


7391

a²ÂÖ{ ;'x' c kÚ@ä' v; vOW.Sqlmev v; 137

aLiMdra ?AMfaM ca kuDyaM vA vqSabhasthalameva vA 137

a[L]iMdrA faM! ca kuDyaM vA vqSabhasthalameva vA 137

अळिंद्र ?ांशं च कुड्यं वा वृषभस्थलमेव वा १३७

अळिंद्रा शं! च कुड्यं वा वृषभस्थलमेव वा १३७


7393

tuLy;´w" p[Str' v;q a²ÂÖ{ ;©Ö yqoÉctm(

tulyAdyaiH prastaraM vAtha aLiMdra ?AzgaM yathocitam

tulyAdyaiH prastaraM vAtha a[L]iMdrA zgaM yathocitam

तुल्याद्यैः प्रस्तरं वाथ अळिंद्र ?ाङ्गं यथोचितम्

तुल्याद्यैः प्रस्तरं वाथ अळिंद्रा ङ्गं यथोचितम्


7403

a²ÂÖ{ h;ryom;Rne ivvOt;'É`[kmev v; 140

aLiMdra hArayormAne vivqtAMghrikameva vA 140

a[L]iMdra hArayormAne vivqtAMghrikameva vA 140

अळिंद्र हारयोर्माने विवृतांघ्रिकमेव वा १४०

अळिंद्र हारयोर्माने विवृतांघ्रिकमेव वा १४०


7409

.UÉm.;gml'k;r' gÂ;Nt' párkLpyet(

bhUmibhAgamalaMkAraM gaLAntaM parikalpayet

bhUmibhAgamalaMkAraM ga[L]AntaM parikalpayet

भूमिभागमलंकारं गळान्तं परिकल्पयेत्

भूमिभागमलंकारं गळान्तं परिकल्पयेत्


7445

K. S. Subrahmaöya êŒstri,

kbha sbha s??bara\ahama\ahnaya\a fq'sataraNi

kbha sbha sburaahamaahnayaa fq'sataraNi

क्भ स्भ स्??बरअहमअह्नयअ शृऽसतरणि

क्भ स्भ स्बुरअहमअह्नयअ शृऽसतरणि


7446

êr´mat KŒ§yapa§ilpa§Œstram, Pªrva BhŒgaú

fqradyama\ata k?'sraya\apa\asralipa\asra'satara\amaNa p?rava\a b\ha'ga\ahq

fqradyamaata k!'srayaapaasralipaasra'sataraamaNa pravaa bha'gaahq

शृरद्यमअत क्?ऽस्रयअपअस्रलिपअस्रऽसतरअमण प्?रवअ ब्हऽगअहृ

शृरद्यमअत क्!ऽस्रयअपअस्रलिपअस्रऽसतरअमण प्रवअ भऽगअहृ


7447

, (Srirangam: Sri Vani Vilas Syndicate, 1968).

N srarianaga\ama kh?sra ?v?ina ?viliasa syanadaciateNa 1968,bha

N srarianagaamakh! srai! v!anai! v!liasa syanadaciateNa 1968,bha

ण् स्ररिअनगअम ख्?स्र ?व्?िन ?विलिअस स्यनदचिअतेण १९६८।भ

ण् स्ररिअनगअमख्! स्रै! व्!अनै! व्!लिअस स्यनदचिअतेण १९६८।भ


7490

”N{ ;nl²xv;'xSq;" pɒm;É.mu%' iSqt;" 9

indra ?AnalafivAMfasthAH pafcimAbhimukhaM sthitAH 9

indrA nalafivAMfasthAH pafcimAbhimukhaM sthitAH 9

इन्द्र ?ानलशिवांशस्थाः पश्चिमाभिमुखं स्थिताः ९

इन्द्रा नलशिवांशस्थाः पश्चिमाभिमुखं स्थिताः ९


7514

”N{ oŒÉn* c viö’ pItr’ ymStq; 15

indra ?o'fvinau ca vahnifca pItarafca yamastathA 15

indro 'fvinau ca vahnifca pItarafca yamastathA 15

इन्द्र ?ोऽश्विनौ च वह्निश्च पीतरश्च यमस्तथा १५

इन्द्रो ऽश्विनौ च वह्निश्च पीतरश्च यमस्तथा १५


7518

v¨,o AWy’wv v;yu¨{ ;Stqwv c 16

varuNo qSayafcaiva vAyurudra ?Astathaiva ca 16

varuNo qSayafcaiva vAyurudrA stathaiva ca 16

वरुणो ऋषयश्चैव वायुरुद्र ?ास्तथैव च १६

वरुणो ऋषयश्चैव वायुरुद्रा स्तथैव च १६


7544

i]mUitR/Rnd’eN{ " k;l;ɦ¨{ Ev c

trimUrtirdhanadafcendra ?H kAlAgnirudra eva ca

trimUrtirdhanadafcendra H! kAlAgnirudra eva ca

त्रिमूर्तिर्धनदश्चेन्द्र ?ः कालाग्निरुद्र एव च

त्रिमूर्तिर्धनदश्चेन्द्र ः! कालाग्निरुद्र एव च


7598

cTv;ár'x;'gul;y;m' gÂ;TpOÏ;vs;nkm(

catvAriMfAMgulAyAmaM gaLAtpqSThAvasAnakam

catvAriMfAMgulAyAmaM ga[L]AtpqSThAvasAnakam

चत्वारिंशांगुलायामं गळात्पृष्ठावसानकम्

चत्वारिंशांगुलायामं गळात्पृष्ठावसानकम्


7600

mU/;RidgÂpyRNt' v,Rm;]mud;útm( 36

mUrdhAdigaLaparyantaM varNamAtramudAhqtam 36

mUrdhAdiga[L]aparyantaM varNamAtramudAhqtam 36

मूर्धादिगळपर्यन्तं वर्णमात्रमुदाहृतम् ३६

मूर्धादिगळपर्यन्तं वर्णमात्रमुदाहृतम् ३६


7718

vpu" Sv,Rin.':y;t' ne]' ip'gÂv,Rkm(

vapuH svarNanibhaMkhyAtaM netraM piMgaLavarNakam

vapuH svarNanibhaMkhyAtaM netraM piMga[L]avarNakam

वपुः स्वर्णनिभंख्यातं नेत्रं पिंगळवर्णकम्

वपुः स्वर्णनिभंख्यातं नेत्रं पिंगळवर्णकम्


7728

v;r;hI c tqeN{ ;,I c;mu<@; s¢m;tr"

vArAhI ca tathendra ?ANI cAmuNDA saptamAtaraH

vArAhI ca tathendrA NI cAmuNDA saptamAtaraH

वाराही च तथेन्द्र ?ाणी चामुण्डा सप्तमातरः

वाराही च तथेन्द्रा णी चामुण्डा सप्तमातरः


7804

”N{ ;,Iit sm;:y;t; c;mu<@;l=,' ê,u

indra ?ANIti samAkhyAtA cAmuNDAlakSaNaM fqNu

indrA NIti samAkhyAtA cAmuNDAlakSaNaM fqNu

इन्द्र ?ाणीति समाख्याता चामुण्डालक्षणं शृणु

इन्द्रा णीति समाख्याता चामुण्डालक्षणं शृणु


7814

d'·^;kr;Âvdn; v$vO=' sm;ÉÅt; 87

daMSTrAkarALavadanA vaTavqkSaM samAfritA 87

daMSTrAkarA[L]avadanA vaTavqkSaM samAfritA 87

दंष्ट्राकराळवदना वटवृक्षं समाश्रिता ८७

दंष्ट्राकराळवदना वटवृक्षं समाश्रिता ८७


7839

gÂ;y;m' } y'gul' Sy;t( údy;Nt' W@Ögulm( 3

gaLAyAmaM tr?yaMgulaM syAt hqdayAntaM SaDaMgulam 3

ga[L]AyAmaM tr! yaMgulaM syAt hqdayAntaM SaDaMgulam 3

गळायामं त्र्?यंगुलं स्यात् हृदयान्तं षडंगुलम् ३

गळायामं त्र्! यंगुलं स्यात् हृदयान्तं षडंगुलम् ३


7919

nÂk;ivStOt' c;ip s;/| Ãä'gulmuCyte 23

naLakAvistqtaM cApi sArdhaM dvyaMgulamucyate 23

na[L]akAvistqtaM cApi sArdhaM dvyaMgulamucyate 23

नळकाविस्तृतं चापि सार्धं द्व्यंगुलमुच्यते २३

नळकाविस्तृतं चापि सार्धं द्व्यंगुलमुच्यते २३


7927

a'guÏ;idkinÏ;Nt' p;d;'gu²Âivx;lkm( 25

aMguSThAdikaniSThAntaM pAdAMguLivifAlakam 25

aMguSThAdikaniSThAntaM pAdAMgu[L]ivifAlakam 25

अंगुष्ठादिकनिष्ठान्तं पादांगुळिविशालकम् २५

अंगुष्ठादिकनिष्ठान्तं पादांगुळिविशालकम् २५


7949

Vy;ÂyDopvIt' c ikrI$mkÚ$' tq;

vyALayajxopavItaM ca kirITamakuTaM tathA

vyA[L]ayajxopavItaM ca kirITamakuTaM tathA

व्याळयज्ञोपवीतं च किरीटमकुटं तथा

व्याळयज्ञोपवीतं च किरीटमकुटं तथा


7951

kr<@mkÚ$' v;ip j$;m*²Âkmev v; 31

karaNDamakuTaM vApi jaTAmauLikameva vA 31

karaNDamakuTaM vApi jaTAmau[L]ikameva vA 31

करण्डमकुटं वापि जटामौळिकमेव वा ३१

करण्डमकुटं वापि जटामौळिकमेव वा ३१


8130

kr;Âd'·^vdn" rÿ_m;Ly;nulepn" 38

karALadaMSTravadanaH raktamAlyAnulepanaH 38

karA[L]adaMSTravadanaH raktamAlyAnulepanaH 38

कराळदंष्ट्रवदनः रक्तमाल्यानुलेपनः ३८

कराळदंष्ट्रवदनः रक्तमाल्यानुलेपनः ३८


8168

pItvS]/ro r*{ " kr;Âmu%d'·^k"

pItavastradharo raudra ?H karALamukhadaMSTrakaH

pItavastradharo raudra H! karA[L]amukhadaMSTrakaH

पीतवस्त्रधरो रौद्र ?ः कराळमुखदंष्ट्रकः

पीतवस्त्रधरो रौद्र ः! कराळमुखदंष्ट्रकः


8176

aitk;²Ntyut;rÿ_;" kƒx.;r;Âk;iNvt;" 48

atikAntiyutAraktAH kefabhArALakAnvitAH 48

atikAntiyutAraktAH kefabhArA[L]akAnvitAH 48

अतिकान्तियुतारक्ताः केशभाराळकान्विताः ४८

अतिकान्तियुतारक्ताः केशभाराळकान्विताः ४८


8230

sukÚ²t.ujyut" xbÂ;'br.UiWt"

sukuxcitabhujayutaH fabaLAMbarabhUSitaH

sukuxcitabhujayutaH faba[L]AMbarabhUSitaH

सुकुञ्चितभुजयुतः शबळांबरभूषितः

सुकुञ्चितभुजयुतः शबळांबरभूषितः


8250

mh;dev®Xxvo ¨{ " x'kro nIlloiht" 64

mahAdevaffivo rudra ?H faMkaro nIlalohitaH 64

mahAdevaffivo rudra H! faMkaro nIlalohitaH 64

महादेवश्शिवो रुद्र ?ः शंकरो नीललोहितः ६४

महादेवश्शिवो रुद्र ः! शंकरो नीललोहितः ६४


8254

kp;lI xiSTvit Dey;" ¨{ ;STvek;dx SmOt;" 65

kapAlI fastviti jxeyAH rudra ?AstvekAdafa smqtAH 65

kapAlI fastviti jxeyAH rudrA stvekAdafa smqtAH 65

कपाली शस्त्विति ज्ञेयाः रुद्र ?ास्त्वेकादश स्मृताः ६५

कपाली शस्त्विति ज्ञेयाः रुद्रा स्त्वेकादश स्मृताः ६५


8256

¨{ ;,;' l=,' p[oÿ_' soml=,muCyte

rudra ?ANAM lakSaNaM proktaM somalakSaNamucyate

rudrA NAM lakSaNaM proktaM somalakSaNamucyate

ुद्र ?ाणां लक्षणं प्रोक्तं सोमलक्षणमुच्यते

ुद्रा णां लक्षणं प्रोक्तं सोमलक्षणमुच्यते


8468

pUvRmevoidtiSTvIx" tq;gSTy' c kLpyet(

pUrvamevoditastvi?faH tathAgastyaM ca kalpayet

pUrvamevoditastviI!faH tathAgastyaM ca kalpayet

पूर्वमेवोदितस्त्वि?शः तथागस्त्यं च कल्पयेत्

पूर्वमेवोदितस्त्विई!शः तथागस्त्यं च कल्पयेत्


8490

Vy;:y;mu{ ;' c;=sU]' d²=,e tu krÃye

vyAkhyAmudra ?AM cAkSasUtraM dakSiNe tu karadvaye

vyAkhyAmudrA M! cAkSasUtraM dakSiNe tu karadvaye

व्याख्यामुद्र ?ां चाक्षसूत्रं दक्षिणे तु करद्वये

व्याख्यामुद्रा ं! चाक्षसूत्रं दक्षिणे तु करद्वये


8518

Ek;=sëxSTvek¨{ " k;yoR ivxeWt"

ekAkSasadqfastvekarudra ?H kAryo vifeSataH

ekAkSasadqfastvekarudra H! kAryo vifeSataH

एकाक्षसदृशस्त्वेकरुद्र ?ः कार्यो विशेषतः

एकाक्षसदृशस्त्वेकरुद्र ः! कार्यो विशेषतः


8532

kr<@mukÚ$opet;" r*{ ;SsveR p[k¡itRt;" 124

karaNDamukuTopetAH raudra ?Assarve prakIrtitAH 124

karaNDamukuTopetAH raudrA ssarve prakIrtitAH 124

करण्डमुकुटोपेताः रौद्र ?ास्सर्वे प्रकीर्तिताः १२४

करण्डमुकुटोपेताः रौद्रा स्सर्वे प्रकीर्तिताः १२४


8596

.Im’tu.uRjo r*{ " sv;R.r,.UiWt" 138

bhImafcaturbhujo raudra ?H sarvAbharaNabhUSitaH 138

bhImafcaturbhujo raudra H! sarvAbharaNabhUSitaH 138

भीमश्चतुर्भुजो रौद्र ?ः सर्वाभरणभूषितः १३८

भीमश्चतुर्भुजो रौद्र ः! सर्वाभरणभूषितः १३८


8602

sSy;'kÚrin.; .UÉm" nIl;ÂksmiNvt;

sasyAMkuranibhA bhUmiH nIlALakasamanvitA

sasyAMkuranibhA bhUmiH nIlA[L]akasamanvitA

सस्यांकुरनिभा भूमिः नीलाळकसमन्विता

सस्यांकुरनिभा भूमिः नीलाळकसमन्विता


8630

¬g[’tu.uRjo r*{ " rÿ_vS]smiNvt"

ugrafcaturbhujo raudra ?H raktavastrasamanvitaH

ugrafcaturbhujo raudra H! raktavastrasamanvitaH

उग्रश्चतुर्भुजो रौद्र ?ः रक्तवस्त्रसमन्वितः

उग्रश्चतुर्भुजो रौद्र ः! रक्तवस्त्रसमन्वितः


8728

.UmeVy;mkrwVy;RÂø" vOW.w’ iv.UiWtm(

bhUmevyAmakarairvyALaiH vqSabhaifca vibhUSitam

bhUmevyAmakarairvyA[L]aiH vqSabhaifca vibhUSitam

भूमेव्यामकरैर्व्याळैः वृषभैश्च विभूषितम्

भूमेव्यामकरैर्व्याळैः वृषभैश्च विभूषितम्


8740

a;mod' c pUvRd¹ pOÉqvI tTvåip,m(

AmodaM ca pUrvadaLe pqthivI tatvarUpiNam

AmodaM ca pUrvada[L]e pqthivI tatvarUpiNam

आमोदं च पूर्वदळे पृथिवी तत्वरूपिणम्

आमोदं च पूर्वदळे पृथिवी तत्वरूपिणम्


8742

p[mod' c y;Myd¹ yÿTSy;dinl;Tmkm( 172

pramodaM ca yAmyadaLe yattatsyAdanilAtmakam 172

pramodaM ca yAmyada[L]e yattatsyAdanilAtmakam 172

प्रमोदं च याम्यदळे यत्तत्स्यादनिलात्मकम् १७२

प्रमोदं च याम्यदळे यत्तत्स्यादनिलात्मकम् १७२


8744

sumu%' pɒmd¹ tt( .Ut' Sy;Æl;Tmkm(

sumukhaM pafcimadaLe tat bhUtaM syAjjalAtmakam

sumukhaM pafcimada[L]e tat bhUtaM syAjjalAtmakam

सुमुखं पश्चिमदळे तत् भूतं स्याज्जलात्मकम्

सुमुखं पश्चिमदळे तत् भूतं स्याज्जलात्मकम्


8750

t;ms' c;nld¹ r;js' nwA³te d¹ 174

tAmasaM cAnaladaLe rAjasaM nairqte daLe 174

tAmasaM cAnalada[L]e rAjasaM nairqte da[L]e 174

तामसं चानलदळे राजसं नैरृते दळे १७४

तामसं चानलदळे राजसं नैरृते दळे १७४


8813

s'.vo çuidto ivp[ teãv;d* ]IÉ, inãkÂm(

saMbhavo hyudito vipra teSvAdau trINi niSkaLam

saMbhavo hyudito vipra teSvAdau trINi niSka[L]am

संभवो ह्युदितो विप्र तेष्वादौ त्रीणि निष्कळम्

संभवो ह्युदितो विप्र तेष्वादौ त्रीणि निष्कळम्


8929

a;rGv/sump[:y; hár{ ;sëx; tq;

AragvadhasumaprakhyA haridra ?AsadqfA tathA

AragvadhasumaprakhyA haridrA sadqfA tathA

आरग्वधसुमप्रख्या हरिद्र ?ासदृशा तथा

आरग्वधसुमप्रख्या हरिद्रा सदृशा तथा


8933

hárt;Âsm;.;s; ²xl; pIt; c s¢/;

haritALasamAbhAsA filA pItA ca saptadhA

haritA[L]asamAbhAsA filA pItA ca saptadhA

हरिताळसमाभासा शिला पीता च सप्तधा

हरिताळसमाभासा शिला पीता च सप्तधा


8967

re%;ÉbNdukÂÖk;id s'yuÿ_;' párvjRyet( 46

rekhAbindukaLaMkAdi saMyuktAM parivarjayet 46

rekhAbinduka[L]aMkAdi saMyuktAM parivarjayet 46

रेखाबिन्दुकळंकादि संयुक्तां परिवर्जयेत् ४६

रेखाबिन्दुकळंकादि संयुक्तां परिवर्जयेत् ४६


8973

j'bUflsm;k;r; { ;=;y;Ssëx;qv;

jaMbUphalasamAkArA dra ?AkSAyAssadqfAthavA

jaMbUphalasamAkArA drA kSAyAssadqfAthavA

जंबूफलसमाकारा द्र ?ाक्षायास्सदृशाथवा

जंबूफलसमाकारा द्रा क्षायास्सदृशाथवा


8979

²x²%ip'zsm;k;r; skÂÖk; ctuivR/; 49

fikhipiMchasamAkArA sakaLaMkA caturvidhA 49

fikhipiMchasamAkArA saka[L]aMkA caturvidhA 49

शिखिपिंछसमाकारा सकळंका चतुर्विधा ४९

शिखिपिंछसमाकारा सकळंका चतुर्विधा ४९


8997

skÂÖk;ro gd; Sy;t( r;jr;·Èivn;xn'

sakaLaMkAro gadA syAt rAjarASTqvinAfanaM

saka[L]aMkAro gadA syAt rAjarASTqvinAfanaM

सकळंकारो गदा स्यात् राजराष्टृविनाशनं

सकळंकारो गदा स्यात् राजराष्टृविनाशनं


8999

sÉbNduk; pu]n;xd;ár{ ä ÅIivn;xd; 54

sabindukA putranAfadAridra ? frIvinAfadA 54

sabindukA putranAfadAridra y! frIvinAfadA 54

सबिन्दुका पुत्रनाशदारिद्र ? श्रीविनाशदा ५४

सबिन्दुका पुत्रनाशदारिद्र य्! श्रीविनाशदा ५४


9015

t;ÂxBdsm;k;r; dI`;R y; S]I ²xl; tu s; 58

tALafabdasamAkArA dIrghA yA strI filA tu sA 58

tA[L]afabdasamAkArA dIrghA yA strI filA tu sA 58

ताळशब्दसमाकारा दीर्घा या स्त्री शिला तु सा ५८

ताळशब्दसमाकारा दीर्घा या स्त्री शिला तु सा ५८


9043

Ev' prI+y s'g[;ç gVyw" =;Ày úd; bu/" 65

evaM parIkSya saMgrAhya gavyaiH kSALya hqdA budhaH 65

evaM parIkSya saMgrAhya gavyaiH kSA[L]ya hqdA budhaH 65

एवं परीक्ष्य संग्राह्य गव्यैः क्षाळ्य हृदा बुधः ६५

एवं परीक्ष्य संग्राह्य गव्यैः क्षाळ्य हृदा बुधः ६५


9135

n;gr' { ;iv@Ö ²l'g' vesr' c vd;Myhm( 88

nAgaraM dra ?AviDaM liMgaM vesaraM ca vadAmyaham 88

nAgaraM drA viDaM liMgaM vesaraM ca vadAmyaham 88

नागरं द्र ?ाविडं लिंगं वेसरं च वदाम्यहम् ८८

नागरं द्रा विडं लिंगं वेसरं च वदाम्यहम् ८८


9139

tu'g} y'xe ²xv;'x' tu ivSt;r' ÅeÏmuCyte 89

tuMga tr?yaMfe fivAMfaM tu vistAraM freSThamucyate 89

tuMgatr! yaMfe fivAMfaM tu vistAraM freSThamucyate 89

तुंग त्र्?यंशे शिवांशं तु विस्तारं श्रेष्ठमुच्यते ८९

तुंगत्र्! यंशे शिवांशं तु विस्तारं श्रेष्ठमुच्यते ८९


9153

gu,;'x' x;²Ntk;id" Sy;t( { ;iv@¼ c ctuivR/m(

guNAMfaM fAntikAdiH syAt dra ?AviDe ca caturvidham

guNAMfaM fAntikAdiH syAt drA viDe ca caturvidham

गुणांशं शान्तिकादिः स्यात् द्र ?ाविडे च चतुर्विधम्

गुणांशं शान्तिकादिः स्यात् द्रा विडे च चतुर्विधम्


9225

xwv;É/kù tu vwXy;n;' xU{ ;,;' SviStkù .vet(

faivAdhikaM tu vaifyAnAM fUdra ?ANAM svastikaM bhavet

faivAdhikaM tu vaifyAnAM fUdrA NAM svastikaM bhavet

शैवाधिकं तु वैश्यानां शूद्र ?ाणां स्वस्तिकं भवेत्

शैवाधिकं तु वैश्यानां शूद्रा णां स्वस्तिकं भवेत्


9325

W@ÖxwvRtuRÂÖ n;h' s¢;'x' m?yn;hkm(

SaDaMfairvartuLaM nAhaM saptAMfaM madhyanAhakam

SaDaMfairvartu[L]aM nAhaM saptAMfaM madhyanAhakam

षडंशैर्वर्तुळं नाहं सप्तांशं मध्यनाहकम्

षडंशैर्वर्तुळं नाहं सप्तांशं मध्यनाहकम्


9357

g[Iv;É/kù t&{ ;'xmuã,IWo°mud;útm(

grIvAdhikaM tadrudra ?AMfamuSNISoccamudAhqtam

grIvAdhikaM tadrudrA faM!muSNISoccamudAhqtam

ग्रीवाधिकं तद्रुद्र ?ांशमुष्णीषोच्चमुदाहृतम्

ग्रीवाधिकं तद्रुद्रा शं!मुष्णीषोच्चमुदाहृतम्


9365

hNv;idgÂm;n' tu cTv;yeRvmud;útm(

hanvAdigaLamAnaM tu catvAryevamudAhqtam

hanvAdiga[L]amAnaM tu catvAryevamudAhqtam

हन्वादिगळमानं तु चत्वार्येवमुदाहृतम्

हन्वादिगळमानं तु चत्वार्येवमुदाहृतम्


9437

Ã;i]'x;'xe ²xrSt;re /mR¨{ ;'xk“Stq;

dvAtriMfAMfe firastAre dharmarudra ?AMfakaistathA

dvAtriMfAMfe firastAre dharmarudrA faM!kaistathA

द्वात्रिंशांशे शिरस्तारे धर्मरुद्र ?ांशकैस्तथा

द्वात्रिंशांशे शिरस्तारे धर्मरुद्रा शं!कैस्तथा


9518

xeW' pI#ody' :y;tmev' { ;iv@m;cret(

feSaM pIThodayaM khyAtamevaM dra ?AviDamAcaret

feSaM pIThodayaM khyAtamevaM drA viDamAcaret

शेषं पीठोदयं ख्यातमेवं द्र ?ाविडमाचरेत्

शेषं पीठोदयं ख्यातमेवं द्रा विडमाचरेत्


9588

²xv;'x' `Otv;yuR°' Wo@x dÂs'yutm(

fivAMfaM ghqtavAryuccaM SoDafa daLasaMyutam

fivAMfaM ghqtavAryuccaM SoDafa da[L]asaMyutam

शिवांशं घृतवार्युच्चं षोडश दळसंयुतम्

शिवांशं घृतवार्युच्चं षोडश दळसंयुतम्


9590

dÂm?ye =u{ dÂÖ Vyg[p;dmh;dÂm( 26

daLamadhye kSudra daLaM vyagrapAdamahAdaLam 26

da[L]amadhye kSudra da[L]aM vyagrapAdamahAda[L]am 26

दळमध्ये क्षुद्र दळं व्यग्रपादमहादळम् २६

दळमध्ये क्षुद्र दळं व्यग्रपादमहादळम् २६


9592

a/;|guldÂo°;g[' m;n;'gulen suv[t

ardhAMguladaLoccAgraM mAnAMgulena suvrata

ardhAMgulada[L]occAgraM mAnAMgulena suvrata

अर्धांगुलदळोच्चाग्रं मानांगुलेन सुव्रत

अर्धांगुलदळोच्चाग्रं मानांगुलेन सुव्रत


9594

²l'gdeh;'gul;/| v; dÂ;g[;,;' smuCz^ym( 27

liMgadehAMgulArdhaM vA daLAgrANAM samucchrayam 27

liMgadehAMgulArdhaM vA da[L]AgrANAM samucchrayam 27

लिंगदेहांगुलार्धं वा दळाग्राणां समुच्छ्रयम् २७

लिंगदेहांगुलार्धं वा दळाग्राणां समुच्छ्रयम् २७


9723

²l'gpI#sm;n' v; EkiÃ} y'gul;É/km(

liMgapIThasamAnaM vA ekadvi tr?yaMgulAdhikam

liMgapIThasamAnaM vA ekadvitr! yaMgulAdhikam

लिंगपीठसमानं वा एकद्वि त्र्?यंगुलाधिकम्

लिंगपीठसमानं वा एकद्वित्र्! यंगुलाधिकम्


9727

pI#Vy;s;Nyte v;q { ;iv@;=;ɦk;É/km(

pIThavyAsAnyate vAtha dra ?AviDAkSAgnikAdhikam

pIThavyAsAnyate vAtha drA viDAkSAgnikAdhikam

पीठव्यासान्यते वाथ द्र ?ाविडाक्षाग्निकाधिकम्

पीठव्यासान्यते वाथ द्रा विडाक्षाग्निकाधिकम्


9757

büvStugÂ;/St;TpI#sN/wgRÂøguR¨" 15

bahuvastugaLAdhastAtpIThasandhairgaLairguruH 15

bahuvastuga[L]AdhastAtpIThasandhairga[L]airguruH 15

बहुवस्तुगळाधस्तात्पीठसन्धैर्गळैर्गुरुः १५

बहुवस्तुगळाधस्तात्पीठसन्धैर्गळैर्गुरुः १५


9759

gÂ;/St;t( vOW* ÃäÅ* tTpUveR v; pre Nyset(

gaLAdhastAt vqSau dvyafrau tatpUrve vA pare nyaset

ga[L]AdhastAt vqSau dvyafrau tatpUrve vA pare nyaset

गळाधस्तात् वृषौ द्व्यश्रौ तत्पूर्वे वा परे न्यसेत्

गळाधस्तात् वृषौ द्व्यश्रौ तत्पूर्वे वा परे न्यसेत्


9763

cTv;ár ce{ o,yug' cturÅ' p[kLpyet(

catvAri cedra ?oNayugaM caturafraM prakalpayet

catvAri cedro NayugaM caturafraM prakalpayet

चत्वारि चेद्र ?ोणयुगं चतुरश्रं प्रकल्पयेत्

चत्वारि चेद्रो णयुगं चतुरश्रं प्रकल्पयेत्


9862

p[its'bN/ye{ ;]* ²l'gpI#Ö iÃjoÿm"

pratisaMbandhayedra ?Atrau liMgapIThaM dvijottamaH

pratisaMbandhayedrA trau liMgapIThaM dvijottamaH

प्रतिसंबन्धयेद्र ?ात्रौ लिंगपीठं द्विजोत्तमः

प्रतिसंबन्धयेद्रा त्रौ लिंगपीठं द्विजोत्तमः


9874

mu%.;geSy m?ye tu n;ÂÖ kÚy;RTsl=,m(

mukhabhAgesya madhye tu nALaM kuryAtsalakSaNam

mukhabhAgesya madhye tu nA[L]aM kuryAtsalakSaNam

मुखभागेस्य मध्ये तु नाळं कुर्यात्सलक्षणम्

मुखभागेस्य मध्ये तु नाळं कुर्यात्सलक्षणम्


9904

²xrs; sh¨{ ;'x' gu,;'x' iv.jeTsmm( 29

firasA saharudra ?AMfaM guNAMfaM vibhajetsamam 29

firasA saharudrA faM! guNAMfaM vibhajetsamam 29

शिरसा सहरुद्र ?ांशं गुणांशं विभजेत्समम् २९

शिरसा सहरुद्रा शं! गुणांशं विभजेत्समम् २९


9906

pµSy mukÚÂ;k;r' ²l'g;k;r' yq;Õit

padmasya mukuLAkAraM liMgAkAraM yathAkqti

padmasya muku[L]AkAraM liMgAkAraM yathAkqti

पद्मस्य मुकुळाकारं लिंगाकारं यथाकृति

पद्मस्य मुकुळाकारं लिंगाकारं यथाकृति


9922

mukÚÂodymek;'x' tÃä;s' c;ip tTsmm(

mukuLodayamekAMfaM tadvyAsaM cApi tatsamam

muku[L]odayamekAMfaM tadvyAsaM cApi tatsamam

मुकुळोदयमेकांशं तद्व्यासं चापि तत्समम्

मुकुळोदयमेकांशं तद्व्यासं चापि तत्समम्


9924

tNmUl;¥;ÂdI`| tu nv.;gmud;útm( 34

tanmUlAnnALadIrghaM tu navabhAgamudAhqtam 34

tanmUlAnnA[L]adIrghaM tu navabhAgamudAhqtam 34

तन्मूलान्नाळदीर्घं तु नवभागमुदाहृतम् ३४

तन्मूलान्नाळदीर्घं तु नवभागमुदाहृतम् ३४


9926

t¥;Âmek sU]' v; sU]iÃi]yut' tu v;

tannALameka sUtraM vA sUtradvitriyutaM tu vA

tannA[L]ameka sUtraM vA sUtradvitriyutaM tu vA

तन्नाळमेक सूत्रं वा सूत्रद्वित्रियुतं तु वा

तन्नाळमेक सूत्रं वा सूत्रद्वित्रियुतं तु वा


9930

yvÃy;Ntr' v;q n;Ât;r' iÃjoÿm

yavadvayAntaraM vAtha nALatAraM dvijottama

yavadvayAntaraM vAtha nA[L]atAraM dvijottama

यवद्वयान्तरं वाथ नाळतारं द्विजोत्तम

यवद्वयान्तरं वाथ नाळतारं द्विजोत्तम


9932

n;ÂmU?veR c tSy;g[e sIm;sU]' sm;²l%et( 36

nALamUrdhve ca tasyAgre sImAsUtraM samAlikhet 36

nA[L]amUrdhve ca tasyAgre sImAsUtraM samAlikhet 36

नाळमूर्ध्वे च तस्याग्रे सीमासूत्रं समालिखेत् ३६

नाळमूर्ध्वे च तस्याग्रे सीमासूत्रं समालिखेत् ३६


9934

t¥;ÂÖcwksU]' cet( ²l'gm?ye ivxeWt"

tannALaMcaikasUtraM cet liMgamadhye vifeSataH

tannA[L]aMcaikasUtraM cet liMgamadhye vifeSataH

तन्नाळंचैकसूत्रं चेत् लिंगमध्ये विशेषतः

तन्नाळंचैकसूत्रं चेत् लिंगमध्ये विशेषतः


9936

sU]oÿ_Vy;s%;t' c n;Â;y;me tu kLpyet( 37

sUtroktavyAsakhAtaM ca nALAyAme tu kalpayet 37

sUtroktavyAsakhAtaM ca nA[L]AyAme tu kalpayet 37

सूत्रोक्तव्यासखातं च नाळायामे तु कल्पयेत् ३७

सूत्रोक्तव्यासखातं च नाळायामे तु कल्पयेत् ३७


9938

n;Â;/St;ÿu Vyom;'x' ëXy' ivã

nALAdhastAttu vyomAMfaM dqfyaM viSNvaMfakopari

nA[L]AdhastAttu vyomAMfaM dqfyaM viSNvaMfakopari

नाळाधस्तात्तु व्योमांशं दृश्यं विष्ण्वंशकोपरि

नाळाधस्तात्तु व्योमांशं दृश्यं विष्ण्वंशकोपरि


9940

mÉ,re%; tt" k;y;R mukÚÂÖ Spu®Ll'gmNtg* 38

maNirekhA tataH kAryA mukuLaM spulliMgamantagau 38

maNirekhA tataH kAryA muku[L]aM spulliMgamantagau 38

मणिरेखा ततः कार्या मुकुळं स्पुल्लिंगमन्तगौ ३८

मणिरेखा ततः कार्या मुकुळं स्पुल्लिंगमन्तगौ ३८


9944

pµt;r' i]/wkù v; ved;'xe } y'x Ev v; 39

padmatAraM tridhaikaM vA vedAMfe tr?yaMfa eva vA 39

padmatAraM tridhaikaM vA vedAMfe tr! yaMfa eva vA 39

पद्मतारं त्रिधैकं वा वेदांशे त्र्?यंश एव वा ३९

पद्मतारं त्रिधैकं वा वेदांशे त्र्! यंश एव वा ३९


9948

mukÚÂmUl;'tr' ç¼v' n;ÂmUl;Ntr' ê,u 40

mukuLamUlAMtaraM hyevaM nALamUlAntaraM fqNu 40

muku[L]amUlAMtaraM hyevaM nA[L]amUlAntaraM fqNu 40

मुकुळमूलांतरं ह्येवं नाळमूलान्तरं शृणु ४०

मुकुळमूलांतरं ह्येवं नाळमूलान्तरं शृणु ४०


9950

n;Â;y;msm' v;/Rp;d' p;dyug;'xkm(

nALAyAmasamaM vArdhapAdaM pAdayugAMfakam

nA[L]AyAmasamaM vArdhapAdaM pAdayugAMfakam

नाळायामसमं वार्धपादं पादयुगांशकम्

नाळायामसमं वार्धपादं पादयुगांशकम्


9954

n;ÂmUlsm' Tvev' mÉ,re%; Ãyoÿrm(

nALamUlasamaM tvevaM maNirekhA dvayottaram

nA[L]amUlasamaM tvevaM maNirekhA dvayottaram

नाळमूलसमं त्वेवं मणिरेखा द्वयोत्तरम्

नाळमूलसमं त्वेवं मणिरेखा द्वयोत्तरम्


9958

n;ÂmUle sme ityRGgte pOϼ tu bN/yet(

nALamUle same tiryaggate pqSThe tu bandhayet

nA[L]amUle same tiryaggate pqSThe tu bandhayet

नाळमूले समे तिर्यग्गते पृष्ठे तु बन्धयेत्

नाळमूले समे तिर्यग्गते पृष्ठे तु बन्धयेत्


9972

mukÚÂodymek;'x' nv;'x' n;ÂdI`Rkm( 46

mukuLodayamekAMfaM navAMfaM nALadIrghakam 46

muku[L]odayamekAMfaM navAMfaM nA[L]adIrghakam 46

मुकुळोदयमेकांशं नवांशं नाळदीर्घकम् ४६

मुकुळोदयमेकांशं नवांशं नाळदीर्घकम् ४६


9974

n;Â;/St;ÿu Vyom;'x' nITv; xeW' tu pUvRvt(

nALAdhastAttu vyomAMfaM nItvA feSaM tu pUrvavat

nA[L]AdhastAttu vyomAMfaM nItvA feSaM tu pUrvavat

नाळाधस्तात्तु व्योमांशं नीत्वा शेषं तु पूर्ववत्

नाळाधस्तात्तु व्योमांशं नीत्वा शेषं तु पूर्ववत्


9980

Ek;'x' mukÚÂo°' tu nv;'x' n;ÂdI`Rkm( 48

ekAMfaM mukuLoccaM tu navAMfaM nALadIrghakam 48

ekAMfaM muku[L]occaM tu navAMfaM nA[L]adIrghakam 48

एकांशं मुकुळोच्चं तु नवांशं नाळदीर्घकम् ४८

एकांशं मुकुळोच्चं तु नवांशं नाळदीर्घकम् ४८


9986

s¢;'x' n;ÂdI`| tu xeW' pUvRvdev ih

saptAMfaM nALadIrghaM tu feSaM pUrvavadeva hi

saptAMfaM nA[L]adIrghaM tu feSaM pUrvavadeva hi

सप्तांशं नाळदीर्घं तु शेषं पूर्ववदेव हि

सप्तांशं नाळदीर्घं तु शेषं पूर्ववदेव हि


9990

l=;'x' vsu/;.Jy Vyom;'x' mukÚÂodym(

lakSAMfaM vasudhAbhajya vyomAMfaM mukuLodayam

lakSAMfaM vasudhAbhajya vyomAMfaM muku[L]odayam

लक्षांशं वसुधाभज्य व्योमांशं मुकुळोदयम्

लक्षांशं वसुधाभज्य व्योमांशं मुकुळोदयम्


9992

W@Öx' n;ÂdI`| tu n;Â;/St;t( ²xv;'xkm( 51

SaDaMfaM nALadIrghaM tu nALAdhastAt fivAMfakam 51

SaDaMfaM nA[L]adIrghaM tu nA[L]AdhastAt fivAMfakam 51

षडंशं नाळदीर्घं तु नाळाधस्तात् शिवांशकम् ५१

षडंशं नाळदीर्घं तु नाळाधस्तात् शिवांशकम् ५१


9994

tdev s¢.;g' tu n;ÂdI`Rmud;útm(

tadeva saptabhAgaM tu nALadIrghamudAhqtam

tadeva saptabhAgaM tu nA[L]adIrghamudAhqtam

तदेव सप्तभागं तु नाळदीर्घमुदाहृतम्

तदेव सप्तभागं तु नाळदीर्घमुदाहृतम्


9998

l=,;'xe tu s¢;'xe xXy'x' mukÚÂodym(

lakSaNAMfe tu saptAMfe fafyaMfaM mukuLodayam

lakSaNAMfe tu saptAMfe fafyaMfaM muku[L]odayam

लक्षणांशे तु सप्तांशे शश्यंशं मुकुळोदयम्

लक्षणांशे तु सप्तांशे शश्यंशं मुकुळोदयम्


10000

Vyom;'x' n;ÂdI`| tu xeW' pUvRvdev ih 53

vyomAMfaM nALadIrghaM tu feSaM pUrvavadeva hi 53

vyomAMfaM nA[L]adIrghaM tu feSaM pUrvavadeva hi 53

व्योमांशं नाळदीर्घं तु शेषं पूर्ववदेव हि ५३

व्योमांशं नाळदीर्घं तु शेषं पूर्ववदेव हि ५३


10002

W@Öx' v;q t¥;ÂdI`| xeW' tu pUvRvt(

SaDaMfaM vAtha tannALadIrghaM feSaM tu pUrvavat

SaDaMfaM vAtha tannA[L]adIrghaM feSaM tu pUrvavat

षडंशं वाथ तन्नाळदीर्घं शेषं तु पूर्ववत्

षडंशं वाथ तन्नाळदीर्घं शेषं तु पूर्ववत्


10006

ag[;k;reŒBjmukÚÂÖ .;nus':y; tu suv[t

agrAkAre'bjamukuLaM bhAnusaMkhyA tu suvrata

agrAkAre'bjamuku[L]aM bhAnusaMkhyA tu suvrata

अग्राकारेऽब्जमुकुळं भानुसंख्या तु सुव्रत

अग्राकारेऽब्जमुकुळं भानुसंख्या तु सुव्रत


10008

yqe·n;ÂÖ ktRVy' nvs':y; tu de²xk 55

yatheSTanALaM kartavyaM navasaMkhyA tu defika 55

yatheSTanA[L]aM kartavyaM navasaMkhyA tu defika 55

यथेष्टनाळं कर्तव्यं नवसंख्या तु देशिक ५५

यथेष्टनाळं कर्तव्यं नवसंख्या तु देशिक ५५


10089

yonr" Õtv;N.Um* pu]Ém]kÂ]yukª 14

yonaraH kqtavAnbhUmau putramitrakaLatrayuk 14

yonaraH kqtavAnbhUmau putramitraka[L]atrayuk 14

योनरः कृतवान्भूमौ पुत्रमित्रकळत्रयुक् १४

योनरः कृतवान्भूमौ पुत्रमित्रकळत्रयुक् १४


10111

tt" p;xupt' iv´;Tkùk;ÂÖ Ã;dx' SmOtm(

tataH pAfupataM vidyAtkaMkALaM dvAdafaM smqtam

tataH pAfupataM vidyAtkaMkA[L]aM dvAdafaM smqtam

ततः पाशुपतं विद्यात्कंकाळं द्वादशं स्मृतम्

ततः पाशुपतं विद्यात्कंकाळं द्वादशं स्मृतम्


10137

¨{ ;'x' nNd.;g' v; s¢;'x' p Ev v; 26

rudra ?AMfaM nandabhAgaM vA saptAMfaM paxca eva vA 26

rudrA faM! nandabhAgaM vA saptAMfaM paxca eva vA 26

ुद्र ?ांशं नन्दभागं वा सप्तांशं पञ्च एव वा २६

ुद्रा शं! नन्दभागं वा सप्तांशं पञ्च एव वा २६


10370

c'{ ;idTy;vɐn* c AWyStu g[h;Stq; 18

caMdra ?AdityAvafvinau ca qSayastu grahAstathA 18

caMdrA dityAvafvinau ca qSayastu grahAstathA 18

ंद्र ?ादित्यावश्विनौ च ऋषयस्तु ग्रहास्तथा १८

ंद्रा दित्यावश्विनौ च ऋषयस्तु ग्रहास्तथा १८


10400

Ev' t;£m' p[oÿ_' ber;,;mnukËlkm( 25

evaM tALakramaM proktaM berANAmanukUlakam 25

evaM tA[L]akramaM proktaM berANAmanukUlakam 25

एवं ताळक्रमं प्रोक्तं बेराणामनुकूलकम् २५

एवं ताळक्रमं प्रोक्तं बेराणामनुकूलकम् २५


10417

i]yv;É/kcN{ ;'xmuã,IWo°mud;útm(

triyavAdhikacandra ?AMfamuSNISoccamudAhqtam

triyavAdhikacandrA faM!muSNISoccamudAhqtam

त्रियवाधिकचन्द्र ?ांशमुष्णीषोच्चमुदाहृतम्

त्रियवाधिकचन्द्रा शं!मुष्णीषोच्चमुदाहृतम्


10427

hNv;idgÂm;n' tu ctuyRvmud;útm( 5

hanvAdigaLamAnaM tu caturyavamudAhqtam 5

hanvAdiga[L]amAnaM tu caturyavamudAhqtam 5

हन्वादिगळमानं तु चतुर्यवमुदाहृतम् ५

हन्वादिगळमानं तु चतुर्यवमुदाहृतम् ५


10485

p;donp.;g' tu nÂk;ivStOt' .vet(

pAdonapaxcabhAgaM tu naLakAvistqtaM bhavet

pAdonapaxcabhAgaM tu na[L]akAvistqtaM bhavet

पादोनपञ्चभागं तु नळकाविस्तृतं भवेत्

पादोनपञ्चभागं तु नळकाविस्तृतं भवेत्


10543

p;Ryom;|sÂÖ xeW' vOÿ;yt' n%;Õit 34

pArfvayormAMsaLaM feSaM vqttAyataM nakhAkqti 34

pArfvayormAMsa[L]aM feSaM vqttAyataM nakhAkqti 34

पार्श्वयोर्मांसळं शेषं वृत्तायतं नखाकृति ३४

पार्श्वयोर्मांसळं शेषं वृत्तायतं नखाकृति ३४


10601

k,Ryo" pUvRn;ÂÖ tu Ã;Év'xd'gul' .vet(

karNayoH pUrvanALaM tu dvAviMfadaMgulaM bhavet

karNayoH pUrvanA[L]aM tu dvAviMfadaMgulaM bhavet

कर्णयोः पूर्वनाळं तु द्वाविंशदंगुलं भवेत्

कर्णयोः पूर्वनाळं तु द्वाविंशदंगुलं भवेत्


10625

b;lcN{ ;/RvT=I,' .[uv;g[* tSy m?ym;t(

bAlacandra ?ArdhavatkSINaM bhruvAgrau tasya madhyamAt

bAlacandrA rdhavatkSINaM bhruvAgrau tasya madhyamAt

बालचन्द्र ?ार्धवत्क्षीणं भ्रुवाग्रौ तस्य मध्यमात्

बालचन्द्रा र्धवत्क्षीणं भ्रुवाग्रौ तस्य मध्यमात्


10635

a/Rc'{ ;Õitv;Rq ne];k;r' p[kLpyet( 57

ardhacaMdra ?AkqtirvAtha netrAkAraM prakalpayet 57

ardhacaMdrA kqtirvAtha netrAkAraM prakalpayet 57

अर्धचंद्र ?ाकृतिर्वाथ नेत्राकारं प्रकल्पयेत् ५७

अर्धचंद्रा कृतिर्वाथ नेत्राकारं प्रकल्पयेत् ५७


10727

s;/Rved;'gul' tSm;ÿSy n;ÂÖ p[l'byet(

sArdhavedAMgulaM tasmAttasya nALaM pralaMbayet

sArdhavedAMgulaM tasmAttasya nA[L]aM pralaMbayet

सार्धवेदांगुलं तस्मात्तस्य नाळं प्रलंबयेत्

सार्धवेदांगुलं तस्मात्तस्य नाळं प्रलंबयेत्


10729

pUvRn;Â;yt' Vyom.;g' s;/;|gul' prm( 80

pUrvanALAyataM vyomabhAgaM sArdhAMgulaM param 80

pUrvanA[L]AyataM vyomabhAgaM sArdhAMgulaM param 80

पूर्वनाळायतं व्योमभागं सार्धांगुलं परम् ८०

पूर्वनाळायतं व्योमभागं सार्धांगुलं परम् ८०


10731

n;ÂyoVy;Rsm;:y;t' gÂm/;|gul' ntm(

nALayorvyAsamAkhyAtaM gaLamardhAMgulaM natam

nA[L]ayorvyAsamAkhyAtaM ga[L]amardhAMgulaM natam

नाळयोर्व्यासमाख्यातं गळमर्धांगुलं नतम्

नाळयोर्व्यासमाख्यातं गळमर्धांगुलं नतम्


10733

n;Â;Ntr' i]p;d' c ved;'x' ivStOt;ytm( 81

nALAntaraM tripAdaM ca vedAMfaM vistqtAyatam 81

nA[L]AntaraM tripAdaM ca vedAMfaM vistqtAyatam 81

नाळान्तरं त्रिपादं च वेदांशं विस्तृतायतम् ८१

नाळान्तरं त्रिपादं च वेदांशं विस्तृतायतम् ८१


10747

k,Rp;ÂÇ `n' s;/Ryv' nIp[' ctuyRvm(

karNapALI ghanaM sArdhayavaM nIpraM caturyavam

karNapA[L]I ghanaM sArdhayavaM nIpraM caturyavam

कर्णपाळी घनं सार्धयवं नीप्रं चतुर्यवम्

कर्णपाळी घनं सार्धयवं नीप्रं चतुर्यवम्


10863

rÿ_oTplSy mukÚÂ;k;r' ²l'g;g[muCyte

raktotpalasya mukuLAkAraM liMgAgramucyate

raktotpalasya muku[L]AkAraM liMgAgramucyate

रक्तोत्पलस्य मुकुळाकारं लिंगाग्रमुच्यते

रक्तोत्पलस्य मुकुळाकारं लिंगाग्रमुच्यते


10962

i]Ãä'x' tu n%Vy;s' p;don;ytvtuRÂm( 19

tridvyaMfaM tu nakhavyAsaM pAdonAyatavartuLam 19

tridvyaMfaM tu nakhavyAsaM pAdonAyatavartu[L]am 19

त्रिद्व्यंशं तु नखव्यासं पादोनायतवर्तुळम् १९

त्रिद्व्यंशं तु नखव्यासं पादोनायतवर्तुळम् १९


10972

nÂk;i]ved;'x' j'`;m?y' rs;'gulm(

naLakAtrivedAMfaM jaMghAmadhyaM rasAMgulam

na[L]akAtrivedAMfaM jaMghAmadhyaM rasAMgulam

नळकात्रिवेदांशं जंघामध्यं रसांगुलम्

नळकात्रिवेदांशं जंघामध्यं रसांगुलम्


10988

m?ymSy ivx;l' tu ¨{ ;'gulmud;útm(

madhyamasya vifAlaM tu rudra ?AMgulamudAhqtam

madhyamasya vifAlaM tu rudrA guM!lamudAhqtam

मध्यमस्य विशालं तु रुद्र ?ांगुलमुदाहृतम्

मध्यमस्य विशालं तु रुद्रा गुं!लमुदाहृतम्


11034

¨{ ;'x' mu%ivSt;r' kÚÔÚ$;<@sm;Õit 37

rudra ?AMfaM mukhavistAraM kukkuTANDasamAkqti 37

rudrA faM! mukhavistAraM kukkuTANDasamAkqti 37

ुद्र ?ांशं मुखविस्तारं कुक्कुटाण्डसमाकृति ३७

ुद्रा शं! मुखविस्तारं कुक्कुटाण्डसमाकृति ३७


11046

k,RdI`RÉmit :y;t' tSm;¥;ÂÖ p[l'byet( 40

karNadIrghamiti khyAtaM tasmAnnALaM pralaMbayet 40

karNadIrghamiti khyAtaM tasmAnnA[L]aM pralaMbayet 40

कर्णदीर्घमिति ख्यातं तस्मान्नाळं प्रलंबयेत् ४०

कर्णदीर्घमिति ख्यातं तस्मान्नाळं प्रलंबयेत् ४०


11074

pµSy mukÚÂ;k;r' mukÚ$;g[' p[kLpyet(

padmasya mukuLAkAraM mukuTAgraM prakalpayet

padmasya muku[L]AkAraM mukuTAgraM prakalpayet

पद्मस्य मुकुळाकारं मुकुटाग्रं प्रकल्पयेत्

पद्मस्य मुकुळाकारं मुकुटाग्रं प्रकल्पयेत्


11143

cN{ ;idTy;vɐn* c AWI'’wv guh' tq; 1

candra ?AdityAvafvinau ca qSIMfcaiva guhaM tathA 1

candrA dityAvafvinau ca qSIMfcaiva guhaM tathA 1

चन्द्र ?ादित्यावश्विनौ च ऋषींश्चैव गुहं तथा १

चन्द्रा दित्यावश्विनौ च ऋषींश्चैव गुहं तथा १


11277

²l'g' p;'gul;y;m' tdg[' mukÚÂopmm(

liMgaM paxcAMgulAyAmaM tadagraM mukuLopamam

liMgaM paxcAMgulAyAmaM tadagraM muku[L]opamam

लिंगं पञ्चांगुलायामं तदग्रं मुकुळोपमम्

लिंगं पञ्चांगुलायामं तदग्रं मुकुळोपमम्


11285

nÂk;y;Stu ivSt;r' s;/Rved;'gul' .vet(

naLakAyAstu vistAraM sArdhavedAMgulaM bhavet

na[L]akAyAstu vistAraM sArdhavedAMgulaM bhavet

नळकायास्तु विस्तारं सार्धवेदांगुलं भवेत्

नळकायास्तु विस्तारं सार्धवेदांगुलं भवेत्


11463

pu$;õNvNtkù xeW' s;/R} y'x' gÂodym( 3

puTAddhanvantakaM feSaM sArdha tr?yaMfaM gaLodayam 3

puTAddhanvantakaM feSaM sArdhatr! yaMfaM ga[L]odayam 3

पुटाद्धन्वन्तकं शेषं सार्ध त्र्?यंशं गळोदयम् ३

पुटाद्धन्वन्तकं शेषं सार्धत्र्! यंशं गळोदयम् ३


11465

ihÔ;idúdy;'t' tu ¨{ ;'x' iÃyvonkm(

hikkAdihqdayAMtaM tu rudra ?AMfaM dviyavonakam

hikkAdihqdayAMtaM tu rudrA faM! dviyavonakam

हिक्कादिहृदयांतं तु रुद्र ?ांशं द्वियवोनकम्

हिक्कादिहृदयांतं तु रुद्रा शं! द्वियवोनकम्


11496

Écbuk;'t' c tÿuLy' ved;'x' c gÂodym(

cibukAMtaM ca tattulyaM vedAMfaM ca gaLodayam

cibukAMtaM ca tattulyaM vedAMfaM ca ga[L]odayam

चिबुकांतं च तत्तुल्यं वेदांशं च गळोदयम्

चिबुकांतं च तत्तुल्यं वेदांशं च गळोदयम्


11498

Stn;'t' s¢.;g' tu ¨{ ;'x' n;É.sImkm( 3

stanAMtaM saptabhAgaM tu rudra ?AMfaM nAbhisImakam 3

stanAMtaM saptabhAgaM tu rudrA faM! nAbhisImakam 3

स्तनांतं सप्तभागं तु रुद्र ?ांशं नाभिसीमकम् ३

स्तनांतं सप्तभागं तु रुद्रा शं! नाभिसीमकम् ३


11549

kùk;ÂÖ v;yuidG.;ge É.=;$n' jy;²Ntkƒ 7

kaMkALaM vAyudigbhAge bhikSATanaM jayAntike 7

kaMkA[L]aM vAyudigbhAge bhikSATanaM jayAntike 7

कंकाळं वायुदिग्भागे भिक्षाटनं जयान्तिके ७

कंकाळं वायुदिग्भागे भिक्षाटनं जयान्तिके ७


11563

”Tyu?vRm;ly' p[oÿ_mNtr;ÂSy kLpyet(

ityurdhvamAlayaM proktamantarALasya kalpayet

ityurdhvamAlayaM proktamantarA[L]asya kalpayet

इत्युर्ध्वमालयं प्रोक्तमन्तराळस्य कल्पयेत्

इत्युर्ध्वमालयं प्रोक्तमन्तराळस्य कल्पयेत्


11600

m*²Âm?y' tu n;s;g[e Stn;Nte n;É.m?yme 5

mauLimadhyaM tu nAsAgre stanAnte nAbhimadhyame 5

mau[L]imadhyaM tu nAsAgre stanAnte nAbhimadhyame 5

मौळिमध्यं तु नासाग्रे स्तनान्ते नाभिमध्यमे ५

मौळिमध्यं तु नासाग्रे स्तनान्ते नाभिमध्यमे ५


11608

sU];ÿd'É`[nÂk; Ã;Ntr' Ã;dx;'gulm( 7

sUtrAttadaMghrinaLakA dvAntaraM dvAdafAMgulam 7

sUtrAttadaMghrina[L]akA dvAntaraM dvAdafAMgulam 7

सूत्रात्तदंघ्रिनळका द्वान्तरं द्वादशांगुलम् ७

सूत्रात्तदंघ्रिनळका द्वान्तरं द्वादशांगुलम् ७


11612

pI#;ÿdɛ±`[p;ã,eRStu nIp[' iÃ} y'gul' tu v; 8

pIThAttadazghripArSNestu nIpraM dvi tr?yaMgulaM tu vA 8

pIThAttadazghripArSNestu nIpraM dvitr! yaMgulaM tu vA 8

पीठात्तदङ्घ्रिपार्ष्णेस्तु नीप्रं द्वि त्र्?यंगुलं तु वा ८

पीठात्तदङ्घ्रिपार्ष्णेस्तु नीप्रं द्वित्र्! यंगुलं तु वा ८


11624

èroStu mÉ,bN/;Nt' nIp[' iÃ} y'gul' tu v; 11

Urostu maNibandhAntaM nIpraM dvi tr?yaMgulaM tu vA 11

Urostu maNibandhAntaM nIpraM dvitr! yaMgulaM tu vA 11

ऊरोस्तु मणिबन्धान्तं नीप्रं द्वि त्र्?यंगुलं तु वा ११

ऊरोस्तु मणिबन्धान्तं नीप्रं द्वित्र्! यंगुलं तु वा ११


11652

n;É.m?y;ÿu v;m;'É`[ nÂk;g[' ctudRx 18

nAbhimadhyAttu vAmAMghri naLakAgraM caturdafa 18

nAbhimadhyAttu vAmAMghri na[L]akAgraM caturdafa 18

नाभिमध्यात्तु वामांघ्रि नळकाग्रं चतुर्दश १८

नाभिमध्यात्तु वामांघ्रि नळकाग्रं चतुर्दश १८


11660

AJv;gt' su%;sIn' p[v;Âsëxp[.m( 20

qjvAgataM sukhAsInaM pravALasadqfaprabham 20

qjvAgataM sukhAsInaM pravA[L]asadqfaprabham 20

ऋज्वागतं सुखासीनं प्रवाळसदृशप्रभम् २०

ऋज्वागतं सुखासीनं प्रवाळसदृशप्रभम् २०


11676

k,Rn;Â`n' cwv i]gu,' p]ivStOtm( 24

karNanALaghanaM caiva triguNaM patravistqtam 24

karNanA[L]aghanaM caiva triguNaM patravistqtam 24

कर्णनाळघनं चैव त्रिगुणं पत्रविस्तृतम् २४

कर्णनाळघनं चैव त्रिगुणं पत्रविस्तृतम् २४


11690

ved;'gul' tu tÿu'g' kÚù.;BjmukÚÂodym(

vedAMgulaM tu tattuMgaM kuMbhAbjamukuLodayam

vedAMgulaM tu tattuMgaM kuMbhAbjamuku[L]odayam

वेदांगुलं तु तत्तुंगं कुंभाब्जमुकुळोदयम्

वेदांगुलं तु तत्तुंगं कुंभाब्जमुकुळोदयम्


11720

ki$sU];dU¨d;mmU¨} y'x;vs;nkm( 35

kaTisUtrAdUrudAmamUru tr?yaMfAvasAnakam 35

kaTisUtrAdUrudAmamUrutr! yaMfAvasAnakam 35

कटिसूत्रादूरुदाममूरु त्र्?यंशावसानकम् ३५

कटिसूत्रादूरुदाममूरुत्र्! यंशावसानकम् ३५


11744

p]pUármn;ÂÖ tu kƒyUrsëx' `nm( 41

patrapUrimanALaM tu keyUrasadqfaM ghanam 41

patrapUrimanA[L]aM tu keyUrasadqfaM ghanam 41

पत्रपूरिमनाळं तु केयूरसदृशं घनम् ४१

पत्रपूरिमनाळं तु केयूरसदृशं घनम् ४१


11746

tTpUárm;d/on;ÂÖ b;üiÃi]pr' tu v;

tatpUrimAdadhonALaM bAhudvitriparaM tu vA

tatpUrimAdadhonA[L]aM bAhudvitriparaM tu vA

तत्पूरिमादधोनाळं बाहुद्वित्रिपरं तु वा

तत्पूरिमादधोनाळं बाहुद्वित्रिपरं तु वा


11774

tTsU]j;ln;ÂÖ Sy;²T]pyvm;nkm(

tatsUtrajAlanALaM syAttripaxcayavamAnakam

tatsUtrajAlanA[L]aM syAttripaxcayavamAnakam

तत्सूत्रजालनाळं स्यात्त्रिपञ्चयवमानकम्

तत्सूत्रजालनाळं स्यात्त्रिपञ्चयवमानकम्


11776

i]yv' j;lk;n;ÂÖ xeW' vw j;lkodym( 49

triyavaM jAlakAnALaM feSaM vai jAlakodayam 49

triyavaM jAlakAnA[L]aM feSaM vai jAlakodayam 49

त्रियवं जालकानाळं शेषं वै जालकोदयम् ४९

त्रियवं जालकानाळं शेषं वै जालकोदयम् ४९


11816

¨{ ;=' v;q rˆ' v; hemsU]mq;ip v; 59

rudra ?AkSaM vAtha ratnaM vA hemasUtramathApi vA 59

rudrA kSaM vAtha ratnaM vA hemasUtramathApi vA 59

ुद्र ?ाक्षं वाथ रत्नं वा हेमसूत्रमथापि वा ५९

ुद्रा क्षं वाथ रत्नं वा हेमसूत्रमथापि वा ५९


11929

p;'x' údy' t;r' ¨{ ;'x' m?yivStOtm(

paxcAMfaM hqdayaM tAraM rudra ?AMfaM madhyavistqtam

paxcAMfaM hqdayaM tAraM rudrA faM! madhyavistqtam

पञ्चांशं हृदयं तारं रुद्र ?ांशं मध्यविस्तृतम्

पञ्चांशं हृदयं तारं रुद्रा शं! मध्यविस्तृतम्


11937

gu,;'x' nÂk;t;r' W@Öx' tlivStOtm(

guNAMfaM naLakAtAraM SaDaMfaM talavistqtam

guNAMfaM na[L]akAtAraM SaDaMfaM talavistqtam

गुणांशं नळकातारं षडंशं तलविस्तृतम्

गुणांशं नळकातारं षडंशं तलविस्तृतम्


12060

pUvRsU]' tu m*Àyg[' in»' Ã;dxm;]km( 19

pUrvasUtraM tu mauLyagraM nimnaM dvAdafamAtrakam 19

pUrvasUtraM tu mau[L]yagraM nimnaM dvAdafamAtrakam 19

पूर्वसूत्रं तु मौळ्यग्रं निम्नं द्वादशमात्रकम् १९

पूर्वसूत्रं तु मौळ्यग्रं निम्नं द्वादशमात्रकम् १९


12062

pUvRsU];ÿu m*Àyg[m?y' W

pUrvasUtrAttu mauLyagramadhyaM SaNmAtramucyate

pUrvasUtrAttu mau[L]yagramadhyaM SaNmAtramucyate

पूर्वसूत्रात्तु मौळ्यग्रमध्यं षण्मात्रमुच्यते

पूर्वसूत्रात्तु मौळ्यग्रमध्यं षण्मात्रमुच्यते


12094

j'`; m?ye c nÂk; m?ye cwv purogtm(

jaMghA madhye ca naLakA madhye caiva purogatam

jaMghA madhye ca na[L]akA madhye caiva purogatam

जंघा मध्ये च नळका मध्ये चैव पुरोगतम्

जंघा मध्ये च नळका मध्ये चैव पुरोगतम्


12112

p[;KsU];¥Âk;m?y' s;/| vSv'gul' .vet( 32

prAksUtrAnnaLakAmadhyaM sArdhaM vasvaMgulaM bhavet 32

prAksUtrAnna[L]akAmadhyaM sArdhaM vasvaMgulaM bhavet 32

प्राक्सूत्रान्नळकामध्यं सार्धं वस्वंगुलं भवेत् ३२

प्राक्सूत्रान्नळकामध्यं सार्धं वस्वंगुलं भवेत् ३२


12114

nÂk;prsU];'t' p;don' pm;]km(

naLakAparasUtrAMtaM pAdonaM paxcamAtrakam

na[L]akAparasUtrAMtaM pAdonaM paxcamAtrakam

नळकापरसूत्रांतं पादोनं पञ्चमात्रकम्

नळकापरसूत्रांतं पादोनं पञ्चमात्रकम्


12136

j'`;m?ye gu,;'x' tu nÂk; Ãä'gul' .vet( 38

jaMghAmadhye guNAMfaM tu naLakA dvyaMgulaM bhavet 38

jaMghAmadhye guNAMfaM tu na[L]akA dvyaMgulaM bhavet 38

जंघामध्ये गुणांशं तु नळका द्व्यंगुलं भवेत् ३८

जंघामध्ये गुणांशं तु नळका द्व्यंगुलं भवेत् ३८


12184

nÂk;'t' rs;'x' tu ved;'x' guLfyo.Rvet( 50

naLakAMtaM rasAMfaM tu vedAMfaM gulphayorbhavet 50

na[L]akAMtaM rasAMfaM tu vedAMfaM gulphayorbhavet 50

नळकांतं रसांशं तु वेदांशं गुल्फयोर्भवेत् ५०

नळकांतं रसांशं तु वेदांशं गुल्फयोर्भवेत् ५०


12198

v;meNduxe%r' v;q p[v;Âsëxp[.m(

vAmendufekharaM vAtha pravALasadqfaprabham

vAmendufekharaM vAtha pravA[L]asadqfaprabham

वामेन्दुशेखरं वाथ प्रवाळसदृशप्रभम्

वामेन्दुशेखरं वाथ प्रवाळसदृशप्रभम्


12202

pIt;'br/r' dev' vS];g[' nÂk;'tkm(

pItAMbaradharaM devaM vastrAgraM naLakAMtakam

pItAMbaradharaM devaM vastrAgraM na[L]akAMtakam

पीतांबरधरं देवं वस्त्राग्रं नळकांतकम्

पीतांबरधरं देवं वस्त्राग्रं नळकांतकम्


12462

iSqt;'É`[nÂk; m?y;t( v;mp;ã

sthitAMghrinaLakA madhyAt vAmapArSNyantaraM budha 33

sthitAMghrina[L]akA madhyAt vAmapArSNyantaraM budha 33

स्थितांघ्रिनळका मध्यात् वामपार्ष्ण्यन्तरं बुध ३३

स्थितांघ्रिनळका मध्यात् वामपार्ष्ण्यन्तरं बुध ३३


12474

kËpRr' @olhSt' Sy;t( n;ÂsU]' dx;'gulm( 36

kUrparaM DolahastaM syAt nALasUtraM dafAMgulam 36

kUrparaM DolahastaM syAt nA[L]asUtraM dafAMgulam 36

कूर्परं डोलहस्तं स्यात् नाळसूत्रं दशांगुलम् ३६

कूर्परं डोलहस्तं स्यात् नाळसूत्रं दशांगुलम् ३६


12486

nv;'gul;Ntr' v;ip ¨{ ;'gulmq;ip v; 39

navAMgulAntaraM vApi rudra ?AMgulamathApi vA 39

navAMgulAntaraM vApi rudrA guM!lamathApi vA 39

नवांगुलान्तरं वापि रुद्र ?ांगुलमथापि वा ३९

नवांगुलान्तरं वापि रुद्रा गुं!लमथापि वा ३९


12554

vSv'x' tu mu%;y;m' gÂm/;|gul' .vet( 56

vasvaMfaM tu mukhAyAmaM gaLamardhAMgulaM bhavet 56

vasvaMfaM tu mukhAyAmaM ga[L]amardhAMgulaM bhavet 56

वस्वंशं तु मुखायामं गळमर्धांगुलं भवेत् ५६

वस्वंशं तु मुखायामं गळमर्धांगुलं भवेत् ५६


12576

tNmu%' tu smuõÈTy Vy;ÂlIl;smiNvtm(

tanmukhaM tu samuddhqtya vyALalIlAsamanvitam

tanmukhaM tu samuddhqtya vyA[L]alIlAsamanvitam

तन्मुखं तु समुद्धृत्य व्याळलीलासमन्वितम्

तन्मुखं तु समुद्धृत्य व्याळलीलासमन्वितम्


12578

Vy;ÂÖ vw v;mhSten d²=,e tSy ce²N{ y' 62

vyALaM vai vAmahastena dakSiNe tasya cendri yaM 62

vyA[L]aM vai vAmahastena dakSiNe tasya cendri yaM 62

व्याळं वै वामहस्तेन दक्षिणे तस्य चेन्द्रि यं ६२

व्याळं वै वामहस्तेन दक्षिणे तस्य चेन्द्रि यं ६२


12620

x'.odeRh;'tr' cwv Wo@x;'guls²Âtm(

faMbhordehAMtaraM caiva SoDafAMgulasaLitam

faMbhordehAMtaraM caiva SoDafAMgulasa[L]itam

शंभोर्देहांतरं चैव षोडशांगुलसळितम्

शंभोर्देहांतरं चैव षोडशांगुलसळितम्


12662

vet;ÂÖ sUÉchSt' c d=m·kr' .vet( 83

vetALaM sUcihastaM ca dakSamaSTakaraM bhavet 83

vetA[L]aM sUcihastaM ca dakSamaSTakaraM bhavet 83

वेताळं सूचिहस्तं च दक्षमष्टकरं भवेत् ८३

वेताळं सूचिहस्तं च दक्षमष्टकरं भवेत् ८३


12688

gjhStopm' sVy' v;m' Vy;Âsm' tu v;

gajahastopamaM savyaM vAmaM vyALasamaM tu vA

gajahastopamaM savyaM vAmaM vyA[L]asamaM tu vA

गजहस्तोपमं सव्यं वामं व्याळसमं तु वा

गजहस्तोपमं सव्यं वामं व्याळसमं तु वा


12692

v;m;'É`[nÂk;m?ye l'byet( b[÷sU]km(

vAmAMghrinaLakAmadhye laMbayet brahmasUtrakam

vAmAMghrina[L]akAmadhye laMbayet brahmasUtrakam

वामांघ्रिनळकामध्ये लंबयेत् ब्रह्मसूत्रकम्

वामांघ्रिनळकामध्ये लंबयेत् ब्रह्मसूत्रकम्


12743

a·;dx;'gul' p[oÿ_' tT} y'x' p;iã,Rk;Ntrm(

aSTAdafAMgulaM proktaM ta ttr?yaMfaM pArSNikAntaram

aSTAdafAMgulaM proktaM tattr! yaMfaM pArSNikAntaram

अष्टादशांगुलं प्रोक्तं त त्त्र्?यंशं पार्ष्णिकान्तरम्

अष्टादशांगुलं प्रोक्तं तत्त्र्! यंशं पार्ष्णिकान्तरम्


12846

b;,;y;m' tu tTs¢} y'gul' tu iv/Iyte 17

bANAyAmaM tu tatsapta tr?yaMgulaM tu vidhIyate 17

bANAyAmaM tu tatsaptatr! yaMgulaM tu vidhIyate 17

बाणायामं तु तत्सप्त त्र्?यंगुलं तु विधीयते १७

बाणायामं तु तत्सप्तत्र्! यंगुलं तु विधीयते १७


12856

EkiÃ} y'gul' v;ip tSm;õÈTy;nt' tu v;

ekadvi tr?yaMgulaM vApi tasmAddhqtyAnataM tu vA

ekadvitr! yaMgulaM vApi tasmAddhqtyAnataM tu vA

एकद्वि त्र्?यंगुलं वापि तस्माद्धृत्यानतं तु वा

एकद्वित्र्! यंगुलं वापि तस्माद्धृत्यानतं तु वा


12872

i]v£siht' v;q b;lc'{ ;.mev v;

trivakrasahitaM vAtha bAlacaMdra ?Abhameva vA

trivakrasahitaM vAtha bAlacaMdrA bhameva vA

त्रिवक्रसहितं वाथ बालचंद्र ?ाभमेव वा

त्रिवक्रसहितं वाथ बालचंद्रा भमेव वा


12882

p[v;Âsëxp[:y' v;me g*rI sm;yutm( 26

pravALasadqfaprakhyaM vAme gaurI samAyutam 26

pravA[L]asadqfaprakhyaM vAme gaurI samAyutam 26

प्रवाळसदृशप्रख्यं वामे गौरी समायुतम् २६

प्रवाळसदृशप्रख्यं वामे गौरी समायुतम् २६


12904

.;nu¨{ ;'gul' v;q Ãä'tr' Wi@ªv/' .vet(

bhAnurudra ?AMgulaM vAtha dvyaMtaraM SaDvidhaM bhavet

bhAnurudrA guM!laM vAtha dvyaMtaraM SaDvidhaM bhavet

भानुरुद्र ?ांगुलं वाथ द्व्यंतरं षड्विधं भवेत्

भानुरुद्रा गुं!लं वाथ द्व्यंतरं षड्विधं भवेत्


12950

rq' tu mukÚÂopet' mukÚÂÖ rÆun; vOtm( 43

rathaM tu mukuLopetaM mukuLaM rajjunA vqtam 43

rathaM tu muku[L]opetaM muku[L]aM rajjunA vqtam 43

रथं तु मुकुळोपेतं मुकुळं रज्जुना वृतम् ४३

रथं तु मुकुळोपेतं मुकुळं रज्जुना वृतम् ४३


12952

mukÚÂ;>yNtre b[÷; ctuvRK]' ctu.uRjm(

mukuLAbhyantare brahmA caturvaktraM caturbhujam

muku[L]Abhyantare brahmA caturvaktraM caturbhujam

मुकुळाभ्यन्तरे ब्रह्मा चतुर्वक्त्रं चतुर्भुजम्

मुकुळाभ्यन्तरे ब्रह्मा चतुर्वक्त्रं चतुर्भुजम्


12958

rqSy mukÚÂ;/St;t( vOW.' etv,Rkm( 45

rathasya mukuLAdhastAt vqSabhaM fvetavarNakam 45

rathasya muku[L]AdhastAt vqSabhaM fvetavarNakam 45

रथस्य मुकुळाधस्तात् वृषभं श्वेतवर्णकम् ४५

रथस्य मुकुळाधस्तात् वृषभं श्वेतवर्णकम् ४५


12964

p[v;Âsëxp[:y' sTvr;jss'yutm(

pravALasadqfaprakhyaM satvarAjasasaMyutam

pravA[L]asadqfaprakhyaM satvarAjasasaMyutam

प्रवाळसदृशप्रख्यं सत्वराजससंयुतम्

प्रवाळसदृशप्रख्यं सत्वराजससंयुतम्


13003

dev" p[v;Âv,;R." p;eR tSy ivxeWt" 6

devaH pravALavarNAbhaH pArfve tasya vifeSataH 6

devaH pravA[L]avarNAbhaH pArfve tasya vifeSataH 6

देवः प्रवाळवर्णाभः पार्श्वे तस्य विशेषतः ६

देवः प्रवाळवर्णाभः पार्श्वे तस्य विशेषतः ६


13188

p[v;Âsëxp[:y' s*Myne]' tu xItlm( 3

pravALasadqfaprakhyaM saumyanetraM tu fItalam 3

pravA[L]asadqfaprakhyaM saumyanetraM tu fItalam 3

प्रवाळसदृशप्रख्यं सौम्यनेत्रं तु शीतलम् ३

प्रवाळसदृशप्रख्यं सौम्यनेत्रं तु शीतलम् ३


13196

tI+,ne]]ywyuRÿ_' Vy;ÂyDopvIitnm( 5

tIkSNanetratrayairyuktaM vyALayajxopavItinam 5

tIkSNanetratrayairyuktaM vyA[L]ayajxopavItinam 5

तीक्ष्णनेत्रत्रयैर्युक्तं व्याळयज्ञोपवीतिनम् ५

तीक्ष्णनेत्रत्रयैर्युक्तं व्याळयज्ञोपवीतिनम् ५


13225

aq kùk;ÂmUteRStu l=,' v+yteŒ/un;

atha kaMkALamUrtestu lakSaNaM vakSyate'dhunA

atha kaMkA[L]amUrtestu lakSaNaM vakSyate'dhunA

अथ कंकाळमूर्तेस्तु लक्षणं वक्ष्यतेऽधुना

अथ कंकाळमूर्तेस्तु लक्षणं वक्ष्यतेऽधुना


13227

p;d* tu p;dukopet* kùk;ÂÖ É.=ul=,m( 1

pAdau tu pAdukopetau kaMkALaM bhikSulakSaNam 1

pAdau tu pAdukopetau kaMkA[L]aM bhikSulakSaNam 1

पादौ तु पादुकोपेतौ कंकाळं भिक्षुलक्षणम् १

पादौ तु पादुकोपेतौ कंकाळं भिक्षुलक्षणम् १


13273

kùk;ÂÖ c tdg[e tu bõ' tu údyopár

kaMkALaM ca tadagre tu baddhaM tu hqdayopari

kaMkA[L]aM ca tadagre tu baddhaM tu hqdayopari

कंकाळं च तदग्रे तु बद्धं तु हृदयोपरि

कंकाळं च तदग्रे तु बद्धं तु हृदयोपरि


13327

D;nmu{ ;' És'hk,| yq; s*NdyRm;cret( 26

jxAnamudra ?AM siMhakarNaM yathA saundaryamAcaret 26

jxAnamudrA M! siMhakarNaM yathA saundaryamAcaret 26

ज्ञानमुद्र ?ां सिंहकर्णं यथा सौन्दर्यमाचरेत् २६

ज्ञानमुद्रा ं! सिंहकर्णं यथा सौन्दर्यमाचरेत् २६


13335

xUl;g[o`;tukopIv; kùk;ÂÖ bN/yeTsu/I" 28

fUlAgroghAtukopIvA kaMkALaM bandhayetsudhIH 28

fUlAgroghAtukopIvA kaMkA[L]aM bandhayetsudhIH 28

शूलाग्रोघातुकोपीवा कंकाळं बन्धयेत्सुधीः २८

शूलाग्रोघातुकोपीवा कंकाळं बन्धयेत्सुधीः २८


13365

ipk;ikjgbN/' c k$* =u{ ;=m;²lk;

pikAkijagabandhaM ca kaTau kSudra ?AkSamAlikA

pikAkijagabandhaM ca kaTau kSudrA kSamAlikA

पिकाकिजगबन्धं च कटौ क्षुद्र ?ाक्षमालिका

पिकाकिजगबन्धं च कटौ क्षुद्रा क्षमालिका


13369

EtTkùk;Ân;m;iSt v;mSkN/opár Tyjet(

etatkaMkALanAmAsti vAmaskandhopari tyajet

etatkaMkA[L]anAmAsti vAmaskandhopari tyajet

एतत्कंकाळनामास्ति वामस्कन्धोपरि त्यजेत्

एतत्कंकाळनामास्ति वामस्कन्धोपरि त्यजेत्


13405

c'{ ;idTy;idÉc{ oj;°;mr;idVyyoiWt"

caMdra ?AdityAdicidra ?ojAccAmarAdivyayoSitaH

caMdrA dityAdicidro jAccAmarAdivyayoSitaH

ंद्र ?ादित्यादिचिद्र ?ोजाच्चामरादिव्ययोषितः

ंद्रा दित्यादिचिद्रो जाच्चामरादिव्ययोषितः


13435

dx¨{ ;'gul' v;ip Ã;dx;'gulmev v; 53

dafarudra ?AMgulaM vApi dvAdafAMgulameva vA 53

dafarudrA guM!laM vApi dvAdafAMgulameva vA 53

दशरुद्र ?ांगुलं वापि द्वादशांगुलमेव वा ५३

दशरुद्रा गुं!लं वापि द्वादशांगुलमेव वा ५३


13451

tjRNy'guÏyomR?ye mukÚÂ;ÕitbN/yet( 57

tarjanyaMguSThayormadhye mukuLAkqtibandhayet 57

tarjanyaMguSThayormadhye muku[L]Akqtibandhayet 57

तर्जन्यंगुष्ठयोर्मध्ये मुकुळाकृतिबन्धयेत् ५७

तर्जन्यंगुष्ठयोर्मध्ये मुकुळाकृतिबन्धयेत् ५७


13467

É.=;' kroMyh' ivp[ kùk;ÂSy tu mo=,' 61

bhikSAM karomyahaM vipra kaMkALasya tu mokSaNaM 61

bhikSAM karomyahaM vipra kaMkA[L]asya tu mokSaNaM 61

भिक्षां करोम्यहं विप्र कंकाळस्य तु मोक्षणं ६१

भिक्षां करोम्यहं विप्र कंकाळस्य तु मोक्षणं ६१


13471

Tvy; vw vÉ/Rt' c;Sy kùk;ÂSy bl' kqm(

tvayA vai vardhitaM cAsya kaMkALasya balaM katham

tvayA vai vardhitaM cAsya kaMkA[L]asya balaM katham

त्वया वै वर्धितं चास्य कंकाळस्य बलं कथम्

त्वया वै वर्धितं चास्य कंकाळस्य बलं कथम्


13485

kùk;Âmocn;Nt' tu tõ‘nwvmh' iÃj

kaMkALamocanAntaM tu taddhunaivamahaM dvija

kaMkA[L]amocanAntaM tu taddhunaivamahaM dvija

कंकाळमोचनान्तं तु तद्धुनैवमहं द्विज

कंकाळमोचनान्तं तु तद्धुनैवमहं द्विज


13487

É.=;NtemocyedetTkùk;Âm.y' .vet( 65

bhikSAntemocayedetatkaMkALamabhayaM bhavet 65

bhikSAntemocayedetatkaMkA[L]amabhayaM bhavet 65

भिक्षान्तेमोचयेदेतत्कंकाळमभयं भवेत् ६५

भिक्षान्तेमोचयेदेतत्कंकाळमभयं भवेत् ६५


13491

Ev' kùk;Âm;:y;t' hárhr;/Rmq ê,u 66

evaM kaMkALamAkhyAtaM hariharArdhamatha fqNu 66

evaM kaMkA[L]amAkhyAtaM hariharArdhamatha fqNu 66

एवं कंकाळमाख्यातं हरिहरार्धमथ शृणु ६६

एवं कंकाळमाख्यातं हरिहरार्धमथ शृणु ६६


13493

”it k;Xyp²xLpe kùk;ÂmUitRl=,' n;m

iti kAfyapafilpe kaMkALamUrtilakSaNaM nAma

iti kAfyapafilpe kaMkA[L]amUrtilakSaNaM nAma

इति काश्यपशिल्पे कंकाळमूर्तिलक्षणं नाम

इति काश्यपशिल्पे कंकाळमूर्तिलक्षणं नाम


13512

p[v;Â;.' Xy;måp' t´oGy;.r,;iNvtm( 3

pravALAbhaM fyAmarUpaM tadyogyAbharaNAnvitam 3

pravA[L]AbhaM fyAmarUpaM tadyogyAbharaNAnvitam 3

प्रवाळाभं श्यामरूपं तद्योग्याभरणान्वितम् ३

प्रवाळाभं श्यामरूपं तद्योग्याभरणान्वितम् ३


13522

¨{ ;'xkivx;l' tu tº;g;'xen vÉ/Rtm(

rudra ?AMfakavifAlaM tu tadbhAgAMfena vardhitam

rudrA faM!kavifAlaM tu tadbhAgAMfena vardhitam

ुद्र ?ांशकविशालं तु तद्भागांशेन वर्धितम्

ुद्रा शं!कविशालं तु तद्भागांशेन वर्धितम्


13528

²xrs’£n;ÂSy ivSt;r' iÃjsÿm 7

firasafcakranALasya vistAraM dvijasattama 7

firasafcakranA[L]asya vistAraM dvijasattama 7

शिरसश्चक्रनाळस्य विस्तारं द्विजसत्तम ७

शिरसश्चक्रनाळस्य विस्तारं द्विजसत्तम ७


13587

pµpI#opár·;ÿu xeW' kùk;ÂmUitRvt( 11

padmapIThopariSTAttu feSaM kaMkALamUrtivat 11

padmapIThopariSTAttu feSaM kaMkA[L]amUrtivat 11

पद्मपीठोपरिष्टात्तु शेषं कंकाळमूर्तिवत् ११

पद्मपीठोपरिष्टात्तु शेषं कंकाळमूर्तिवत् ११


13625

l'byet( d²=,' p;d' v;m;'É`[nÂk;g[km( 1

laMbayet dakSiNaM pAdaM vAmAMghrinaLakAgrakam 1

laMbayet dakSiNaM pAdaM vAmAMghrina[L]akAgrakam 1

लंबयेत् दक्षिणं पादं वामांघ्रिनळकाग्रकम् १

लंबयेत् दक्षिणं पादं वामांघ्रिनळकाग्रकम् १


13639

d²=,e pUvRhSt' tu D;nmu{ ;²t' .vet(

dakSiNe pUrvahastaM tu jxAnamudra ?AxcitaM bhavet

dakSiNe pUrvahastaM tu jxAnamudrA xcitaM bhavet

दक्षिणे पूर्वहस्तं तु ज्ञानमुद्र ?ाञ्चितं भवेत्

दक्षिणे पूर्वहस्तं तु ज्ञानमुद्रा ञ्चितं भवेत्


13649

v;meTvprhSte tu viöv;R Vy;Â Ev v; 7

vAmetvaparahaste tu vahnirvA vyALa eva vA 7

vAmetvaparahaste tu vahnirvA vyA[L]a eva vA 7

वामेत्वपरहस्ते तु वह्निर्वा व्याळ एव वा ७

वामेत्वपरहस्ते तु वह्निर्वा व्याळ एव वा ७


13665

¨{ ;=w" k<#m;l;É." úNm;l;É.ivR.UiWtm( 11

rudra ?AkSaiH kaNThamAlAbhiH hqnmAlAbhirvibhUSitam 11

rudrA kSaiH kaNThamAlAbhiH hqnmAlAbhirvibhUSitam 11

ुद्र ?ाक्षैः कण्ठमालाभिः हृन्मालाभिर्विभूषितम् ११

ुद्रा क्षैः कण्ठमालाभिः हृन्मालाभिर्विभूषितम् ११


13691

tdev vI,; hIn' tu D;nmu{ ;.y;iNvtm(

tadeva vINA hInaM tu jxAnamudra ?AbhayAnvitam

tadeva vINA hInaM tu jxAnamudrA bhayAnvitam

तदेव वीणा हीनं तु ज्ञानमुद्र ?ाभयान्वितम्

तदेव वीणा हीनं तु ज्ञानमुद्रा भयान्वितम्


13703

D;nmu{ ;úidSq;ne Tv>yNtrmu%' krm(

jxAnamudra ?AhqdisthAne tvabhyantaramukhaM karam

jxAnamudrA hqdisthAne tvabhyantaramukhaM karam

ज्ञानमुद्र ?ाहृदिस्थाने त्वभ्यन्तरमुखं करम्

ज्ञानमुद्रा हृदिस्थाने त्वभ्यन्तरमुखं करम्


13737

úNm;l;k<#m;l;´w" ¨{ ;=w’ ivr;Éjtm( 29

hqnmAlAkaNThamAlAdyaiH rudra ?AkSaifca virAjitam 29

hqnmAlAkaNThamAlAdyaiH rudrA kSaifca virAjitam 29

हृन्मालाकण्ठमालाद्यैः रुद्र ?ाक्षैश्च विराजितम् २९

हृन्मालाकण्ठमालाद्यैः रुद्रा क्षैश्च विराजितम् २९


13823

nÂk;ÿu pd;Nt' tu ²l'ge gU!' .veidh

naLakAttu padAntaM tu liMge gUDhaM bhavediha

na[L]akAttu padAntaM tu liMge gUDhaM bhavediha

नळकात्तु पदान्तं तु लिंगे गूढं भवेदिह

नळकात्तु पदान्तं तु लिंगे गूढं भवेदिह


13854

xItÂoã,sus'ÉmÅ' mnohrsmiNvtm( 3

fItaLoSNasusaMmifraM manoharasamanvitam 3

fIta[L]oSNasusaMmifraM manoharasamanvitam 3

शीतळोष्णसुसंमिश्रं मनोहरसमन्वितम् ३

शीतळोष्णसुसंमिश्रं मनोहरसमन्वितम् ३


13860

mUl;d;g[' £m;T=I,' puãp' cwv fl' dÂm(

mUlAdAgraM kramAtkSINaM puSpaM caiva phalaM daLam

mUlAdAgraM kramAtkSINaM puSpaM caiva phalaM da[L]am

मूलादाग्रं क्रमात्क्षीणं पुष्पं चैव फलं दळम्

मूलादाग्रं क्रमात्क्षीणं पुष्पं चैव फलं दळम्


13868

=I,mUlsm;yuÿ_' fl' puãp' dÂÖ tq;

kSINamUlasamAyuktaM phalaM puSpaM daLaM tathA

kSINamUlasamAyuktaM phalaM puSpaM da[L]aM tathA

क्षीणमूलसमायुक्तं फलं पुष्पं दळं तथा

क्षीणमूलसमायुक्तं फलं पुष्पं दळं तथा


13884

guLmvLmIks'yuÿ_' Vy;Âp²=sm;ÉÅtm(

gulmavalmIkasaMyuktaM vyALapakSisamAfritam

gulmavalmIkasaMyuktaM vyA[L]apakSisamAfritam

गुल्मवल्मीकसंयुक्तं व्याळपक्षिसमाश्रितम्

गुल्मवल्मीकसंयुक्तं व्याळपक्षिसमाश्रितम्


13977

aq } yxIittm" p$l"

atha tr?yafItitamaH paTalaH

atha tr! yafItitamaH paTalaH

अथ त्र्?यशीतितमः पटलः

अथ त्र्! यशीतितमः पटलः


14153

”it k;Xyp²xLpe xUll=,' n;m } yxIittm" p$l" sm;¢"

iti kAfyapafilpe fUlalakSaNaM nAma tr?yafItitamaH paTalaH samAptaH

iti kAfyapafilpe fUlalakSaNaM nAma tr! yafItitamaH paTalaH samAptaH

इति काश्यपशिल्पे शूललक्षणं नाम त्र्?यशीतितमः पटलः समाप्तः

इति काश्यपशिल्पे शूललक्षणं नाम त्र्! यशीतितमः पटलः समाप्तः


14176

vly' v'xn;s;!ä' n;²Âkƒrfl;idÉ."

valayaM vaMfanAsADhyaM nALikeraphalAdibhiH

valayaM vaMfanAsADhyaM nA[L]ikeraphalAdibhiH

वलयं वंशनासाढ्यं नाळिकेरफलादिभिः

वलयं वंशनासाढ्यं नाळिकेरफलादिभिः


14216

Sq'É@l' veidk;y;' tu a·{ o,w’ x;²lÉ."

sthaMDilaM vedikAyAM tu aSTadra ?oNaifca fAlibhiH

sthaMDilaM vedikAyAM tu aSTadro Naifca fAlibhiH

स्थंडिलं वेदिकायां तु अष्टद्र ?ोणैश्च शालिभिः

स्थंडिलं वेदिकायां तु अष्टद्रो णैश्च शालिभिः


14218

ktRVy' n²Ân' tiSmn( s;·p]' skÉ,Rkm( 15

kartavyaM naLinaM tasmin sASTapatraM sakarNikam 15

kartavyaM na[L]inaM tasmin sASTapatraM sakarNikam 15

कर्तव्यं नळिनं तस्मिन् साष्टपत्रं सकर्णिकम् १५

कर्तव्यं नळिनं तस्मिन् साष्टपत्रं सकर्णिकम् १५


14250

{ o,kÚù.;'bus'pU,| ²xvkÚù.' tduCyte 23

dra ?oNakuMbhAMbusaMpUrNaM fivakuMbhaM taducyate 23

dro NakuMbhAMbusaMpUrNaM fivakuMbhaM taducyate 23

द्र ?ोणकुंभांबुसंपूर्णं शिवकुंभं तदुच्यते २३

द्रो णकुंभांबुसंपूर्णं शिवकुंभं तदुच्यते २३


14286

sWRp'kvcenwv ²x%;m'gÂmuCyte 32

sarSapaMkavacenaiva fikhAmaMgaLamucyate 32

sarSapaMkavacenaiva fikhAmaMga[L]amucyate 32

सर्षपंकवचेनैव शिखामंगळमुच्यते ३२

सर्षपंकवचेनैव शिखामंगळमुच्यते ३२


14395

guGgul' p.;g' c Ek;'xguÂmuCyte

guggulaM paxcabhAgaM ca ekAMfaguLamucyate

guggulaM paxcabhAgaM ca ekAMfagu[L]amucyate

गुग्गुलं पञ्चभागं च एकांशगुळमुच्यते

गुग्गुलं पञ्चभागं च एकांशगुळमुच्यते


14401

mOTp;]e tu ivin²=Py pceT=*{ ;idkù vrm( 5

mqtpAtre tu vinikSipya pacetkSaudra ?AdikaM varam 5

mqtpAtre tu vinikSipya pacetkSaudrA dikaM varam 5

मृत्पात्रे तु विनिक्षिप्य पचेत्क्षौद्र ?ादिकं वरम् ५

मृत्पात्रे तु विनिक्षिप्य पचेत्क्षौद्रा दिकं वरम् ५


14407

suWu»; m?ym;:y;t; ip'gÂ; tSy d²=,;

suSumnA madhyamAkhyAtA piMgaLA tasya dakSiNA

suSumnA madhyamAkhyAtA piMga[L]A tasya dakSiNA

सुषुम्ना मध्यमाख्याता पिंगळा तस्य दक्षिणा

सुषुम्ना मध्यमाख्याता पिंगळा तस्य दक्षिणा


14431

è¨mUl' sm;vOTy prIt; nÂk;Ntkm(

UrumUlaM samAvqtya parItA naLakAntakam

UrumUlaM samAvqtya parItA na[L]akAntakam

ऊरुमूलं समावृत्य परीता नळकान्तकम्

ऊरुमूलं समावृत्य परीता नळकान्तकम्


14433

l'Ébt;Ste sm;:y;t;" s;vwip'gÂmUlkù 13

laMbitAste samAkhyAtAH sAvaipiMgaLamUlakaM 13

laMbitAste samAkhyAtAH sAvaipiMga[L]amUlakaM 13

लंबितास्ते समाख्याताः सावैपिंगळमूलकं १३

लंबितास्ते समाख्याताः सावैपिंगळमूलकं १३


14435

xBd;dIin tu W$(s':y;Â@; mUle smuºv;"

fabdAdIni tu SaTsaMkhyALaDA mUle samudbhavAH

fabdAdIni tu SaTsaMkhyA[L]aDA mUle samudbhavAH

शब्दादीनि तु षट्संख्याळडा मूले समुद्भवाः

शब्दादीनि तु षट्संख्याळडा मूले समुद्भवाः


14439

nÂk;g[wvm;vOTy W<,;mg[wkvitRt;

naLakAgraivamAvqtya SaNNAmagraikavartitA

na[L]akAgraivamAvqtya SaNNAmagraikavartitA

नळकाग्रैवमावृत्य षण्णामग्रैकवर्तिता

नळकाग्रैवमावृत्य षण्णामग्रैकवर्तिता


14471

n;árkƒÂfle pKve aTyLps²ll;iNvte

nArikeLaphale pakve atyalpasalilAnvite

nArike[L]aphale pakve atyalpasalilAnvite

नारिकेळफले पक्वे अत्यल्पसलिलान्विते

नारिकेळफले पक्वे अत्यल्पसलिलान्विते


14483

tSy n;ÂÖ tu n;>yNt' yoJy' suWu»y; sh

tasya nALaM tu nAbhyantaM yojyaM suSumnayA saha

tasya nA[L]aM tu nAbhyantaM yojyaM suSumnayA saha

तस्य नाळं तु नाभ्यन्तं योज्यं सुषुम्नया सह

तस्य नाळं तु नाभ्यन्तं योज्यं सुषुम्नया सह


14534

¨{ ;'gulprI,;h' p[Sqmuÿ_' mud;útm( 9

rudra ?AMgulaparINAhaM prasthamuktaM mudAhqtam 9

rudrA guM!laparINAhaM prasthamuktaM mudAhqtam 9

ुद्र ?ांगुलपरीणाहं प्रस्थमुक्तं मुदाहृतम् ९

ुद्रा गुं!लपरीणाहं प्रस्थमुक्तं मुदाहृतम् ९


14544

mOd·;'x' sm;yoJy n;árkƒÂflodk“"

mqdaSTAMfaM samAyojya nArikeLaphalodakaiH

mqdaSTAMfaM samAyojya nArike[L]aphalodakaiH

मृदष्टांशं समायोज्य नारिकेळफलोदकैः

मृदष्टांशं समायोज्य नारिकेळफलोदकैः


14592

t] rJvNtr' ivp[ EkiÃ} y'gul' .vet(

tatra rajvantaraM vipra ekadvi tr?yaMgulaM bhavet

tatra rajvantaraM vipra ekadvitr! yaMgulaM bhavet

तत्र रज्वन्तरं विप्र एकद्वि त्र्?यंगुलं भवेत्

तत्र रज्वन्तरं विप्र एकद्वित्र्! यंगुलं भवेत्


14628

s'g[;ç; xkœr; ç¼W; tSy;" p[=;Ân' kÚ¨

saMgrAhyA farkarA hyeSA tasyAH prakSALanaM kuru

saMgrAhyA farkarA hyeSA tasyAH prakSA[L]anaM kuru

संग्राह्या शर्करा ह्येषा तस्याः प्रक्षाळनं कुरु

संग्राह्या शर्करा ह्येषा तस्याः प्रक्षाळनं कुरु


14644

kLkù É.¥' tu yÿÿu kdÂÇ É.¥d<@vt(

kalkaM bhinnaM tu yattattu kadaLI bhinnadaNDavat

kalkaM bhinnaM tu yattattu kada[L]I bhinnadaNDavat

कल्कं भिन्नं तु यत्तत्तु कदळी भिन्नदण्डवत्

कल्कं भिन्नं तु यत्तत्तु कदळी भिन्नदण्डवत्


14670

mh;'g' tu ²xr" p[oÿ_' gÂÖ c údyodrm( 13

mahAMgaM tu firaH proktaM gaLaM ca hqdayodaram 13

mahAMgaM tu firaH proktaM ga[L]aM ca hqdayodaram 13

महांगं तु शिरः प्रोक्तं गळं च हृदयोदरम् १३

महांगं तु शिरः प्रोक्तं गळं च हृदयोदरम् १३


14717

ivã,umRhero g*rI ¨{ o v,;RÉ/p;" £m;t( 5

viSNurmahefvaro gaurI rudra ?o varNAdhipAH kramAt 5

viSNurmahefvaro gaurI rudro varNAdhipAH kramAt 5

विष्णुर्महेश्वरो गौरी रुद्र ?ो वर्णाधिपाः क्रमात् ५

विष्णुर्महेश्वरो गौरी रुद्रो वर्णाधिपाः क्रमात् ५


14719

ivp[ =i]yiv$( xU{ ;" Éstv,;Rdy" £m;t(

vipra kSatriyaviT fUdra ?AH sitavarNAdayaH kramAt

vipra kSatriyaviT fUdrA H! sitavarNAdayaH kramAt

विप्र क्षत्रियविट् शूद्र ?ाः सितवर्णादयः क्रमात्

विप्र क्षत्रियविट् शूद्रा ः! सितवर्णादयः क्रमात्


14723

et' xuKl' c /vÂmvd;t' ctuivR/m(

fvetaM fuklaM ca dhavaLamavadAtaM caturvidham

fvetaM fuklaM ca dhava[L]amavadAtaM caturvidham

श्वेतं शुक्लं च धवळमवदातं चतुर्विधम्

श्वेतं शुक्लं च धवळमवदातं चतुर्विधम्


14729

rjt;.' c go=Irsëx' /vÂÖ .vet( 8

rajatAbhaM ca gokSIrasadqfaM dhavaLaM bhavet 8

rajatAbhaM ca gokSIrasadqfaM dhava[L]aM bhavet 8

रजताभं च गोक्षीरसदृशं धवळं भवेत् ८

रजताभं च गोक्षीरसदृशं धवळं भवेत् ८


14784

n;árkƒÂodk“ÉmRÅ' d;he rÿ_in.' .vet(

nArikeLodakairmifraM dAhe raktanibhaM bhavet

nArike[L]odakairmifraM dAhe raktanibhaM bhavet

नारिकेळोदकैर्मिश्रं दाहे रक्तनिभं भवेत्

नारिकेळोदकैर्मिश्रं दाहे रक्तनिभं भवेत्


14810

rÿ_' pIt' sm' ÉmÅ' vkÚÂSy fl;Õit" 8

raktaM pItaM samaM mifraM vakuLasya phalAkqtiH 8

raktaM pItaM samaM mifraM vaku[L]asya phalAkqtiH 8

रक्तं पीतं समं मिश्रं वकुळस्य फलाकृतिः ८

रक्तं पीतं समं मिश्रं वकुळस्य फलाकृतिः ८


14856

etSy iÃgu,' et' ÉmÉÅt' ip'gÂÖ .vet(

fvetasya dviguNaM fvetaM mifritaM piMgaLaM bhavet

fvetasya dviguNaM fvetaM mifritaM piMga[L]aM bhavet

श्वेतस्य द्विगुणं श्वेतं मिश्रितं पिंगळं भवेत्

श्वेतस्य द्विगुणं श्वेतं मिश्रितं पिंगळं भवेत्


14864

hárt;ÂÖ sm' Õã,' xukp=sm' .vet(

haritALaM samaM kqSNaM fukapakSasamaM bhavet

haritA[L]aM samaM kqSNaM fukapakSasamaM bhavet

हरिताळं समं कृष्णं शुकपक्षसमं भवेत्

हरिताळं समं कृष्णं शुकपक्षसमं भवेत्


14904

t;Â;É/kù tdev Sy;t( /;Ny;' kÚrsmp[.m(

tALAdhikaM tadeva syAt dhAnyAM kurasamaprabham

tA[L]AdhikaM tadeva syAt dhAnyAM kurasamaprabham

ताळाधिकं तदेव स्यात् धान्यां कुरसमप्रभम्

ताळाधिकं तदेव स्यात् धान्यां कुरसमप्रभम्


14981

t¨,' dÉ/s;ëXy' ²˜G/' { o,dr' .vet( 13

taruNaM dadhisAdqfyaM snigdhaM dra ?oNadaraM bhavet 13

taruNaM dadhisAdqfyaM snigdhaM dro NadaraM bhavet 13

तरुणं दधिसादृश्यं स्निग्धं द्र ?ोणदरं भवेत् १३

तरुणं दधिसादृश्यं स्निग्धं द्रो णदरं भवेत् १३


15096

Svj;itÉcös'yuÿ_' pmu{ ;smiNvtm( 10

svajAticihnasaMyuktaM paxcamudra ?Asamanvitam 10

svajAticihnasaMyuktaM paxcamudrA samanvitam 10

स्वजातिचिह्नसंयुक्तं पञ्चमुद्र ?ासमन्वितम् १०

स्वजातिचिह्नसंयुक्तं पञ्चमुद्रा समन्वितम् १०


15136

iSqt;'É`[nÂk;m?ye b[÷sU]' p[l'byet( 20

sthitAMghrinaLakAmadhye brahmasUtraM pralaMbayet 20

sthitAMghrina[L]akAmadhye brahmasUtraM pralaMbayet 20

स्थितांघ्रिनळकामध्ये ब्रह्मसूत्रं प्रलंबयेत् २०

स्थितांघ्रिनळकामध्ये ब्रह्मसूत्रं प्रलंबयेत् २०


15168

.Smoõ†²Âtsv;|gm=m;Lywrl'Õtm( 28

bhasmoddhULitasarvAMgamakSamAlyairalaMkqtam 28

bhasmoddhU[L]itasarvAMgamakSamAlyairalaMkqtam 28

भस्मोद्धूळितसर्वांगमक्षमाल्यैरलंकृतम् २८

भस्मोद्धूळितसर्वांगमक्षमाल्यैरलंकृतम् २८


15207

j$;mkÚ$s'yuÿ_' ¨{ ;=;.r,;iNvtm(

jaTAmakuTasaMyuktaM rudra ?AkSAbharaNAnvitam

jaTAmakuTasaMyuktaM rudrA kSAbharaNAnvitam

जटामकुटसंयुक्तं रुद्र ?ाक्षाभरणान्वितम्

जटामकुटसंयुक्तं रुद्रा क्षाभरणान्वितम्


15282

K. S. Subrahmaöya êŒstry,

kbha sbha s??bara\ahama\ahnaya\a fq'satarayaNa

kbha sbha sburaahamaahnayaa fq'satarayaNa

क्भ स्भ स्??बरअहमअह्नयअ शृऽसतरयण

क्भ स्भ स्बुरअहमअह्नयअ शृऽसतरयण


15283

KŒ§yapa êilpa êŒstram with Tamil Translation

k?'sraya\apa\a fqlipa\a fq'satara\amai tiha t?amali tra\anasala\ata??ina

k!'srayaapaa fqlipaa fq'sataraamai tiha t!amali traanasalaatanio!

क्?ऽस्रयअपअ शृलिपअ शृऽसतरअमै तिह त्?मलि त्रअनसलअत??िन

क्!ऽस्रयअपअ शृलिपअ शृऽसतरअमै तिह त्!अमलि त्रअनसलअतनिओ!